Search
Close this search box.

40 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thông dụng nhất

Trong môi trường làm việc hiện đại, giao tiếp tiếng Anh là kỹ năng vô cùng cần thiết. Dù bạn làm việc ở bất kỳ vị trí nào, việc nắm vững những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các tình huống công việc hàng ngày, từ việc trao đổi với đồng nghiệp, sếp, cho đến giao tiếp với khách hàng quốc tế.
Bài viết này, TalkFirst chia sẻ đến bạn 40 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thông dụng, giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thông dụng nhất

1. 40 mẫu câu thường được sử dụng khi giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thường được người đi làm sử dụng trong những trường hợp cụ thể nhé.

Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Mẫu câu thường được sử dụng khi giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm

1.1. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

 • I usually leave (home) for work at 7am and leave work at 5pm.
  ⟶ Tôi thường xuyên (rời nhà để) đi làm vào lúc 7 giờ sáng và rời chỗ làm lúc 5 giờ chiều.
 • I don’t usually work overtime.
  ⟶ Tôi không thường xuyên tăng ca.
 • This has been a hectic week. I have had lots of tasks.
  ⟶ Đây đã và đang là một tuần bận rộn. Tôi đã và đang có nhiều việc/ nhiệm vụ.
 • The workload of this position is not too heavy.
  ⟶ Khối lượng công việc của vị trí này không quá nặng/ nhiều.
 • I always try to balance work with life.
  ⟶ Tôi luôn cố gắng cân bằng công việc với cuộc sống.

1.2. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp

 • Can/ Could you help me take a look at this? I’m having some difficulties with it.
  ⟶ Bạn có thể giúp tôi xem qua cái này được không? Tôi đang gặp một vài khó khăn với nó.
 • How is the… going? Do you need help?
  ⟶ Cái/ Vụ… sao rồi? Bạn có cần giúp không?
 • I think we should have some discussion on/ about… (noun/ noun phrase/V-ing).
  ⟶ Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận một chút về…
 • Can/ Could you switch shifts with me this Friday?
  ⟶ Bạn có thể đổi ca với tôi thứ Sáu này không?
 • Can/ Could you read and give me some comments on my… (noun/ noun phrase/V-ing)?
  ⟶ Bạn có thể đọc và cho tôi nhận xét về… của tôi không?

Kiến thức hữu ích: Cách giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Mẫu câu tiếng anh giao tiếp với đồng nghiệp
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp

1.3. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp với khách hàng

 • Thank you for choosing us/ our service!
  ⟶ Cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi/ dịch vụ của chúng tôi!
 • If you have any questions or problems when using our service/ product, don’t hesitate to contact us.
  ⟶ Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề nào khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của chúng tôi, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nhé.
 • We sincerely apologize for your unpleasant experience! We will take care of this immediately.
  ⟶ Chúng tôi chân thành xin lỗi cho trải nghiệm không tốt của quý khách! Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này ngay lập tức.
 • Thank you for your valuable feedback! We will try our best to improve our service.
  ⟶ Cảm ơn về phản hồi quý giá của quý khách! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • The… (information/ document/…) will be sent to you via email as soon as possible/ before…/ within…
  ⟶ … (thông tin/ tài liệu/…) sẽ được gửi cho quý khách qua email sớm nhất có thể/ trước…/ trong vòng…

Bỏ túi ngay: 70 Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh bán hàng cơ bản thông dụng

1.4. Mẫu câu tiếng Anh thường sử dụng trong cuộc họp

 • As everyone is here, let us begin the meeting.
  ⟶ Mọi người đã có mặt đầy đủ nên chúng ta hãy bắt đầu buổi họp.
 • In today’s meeting, we will focus on/ discuss/ talk about… (noun/ noun phrase/V-ing).
  ⟶ Trong buổi họp hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào/ thảo luận/ nói về…
 • We would like to hear from… (Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C) about… (noun/ noun phrase/V-ing).
  ⟶ Chúng tôi muốn nghe bà/ ông… phát biểu về…
 • Sorry for interrupting you, but can you give me/us more information on…?
  ⟶ Xin lỗi vì cắt ngang nhưng bạn có thể trình bày thêm thông tin về… không?
 • Any thoughts before we close the meeting?
  ⟶ Có ai có ý kiến gì trước khi chúng ta kết thúc buổi họp không?

1.5. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi thuyết trình

 • Hello, everyone! I’m… from… Now, I would like to give a presentation on/ talk about/ give you some information on…
  ⟶ Xin chào mọi người! Tôi là… từ… (nhóm/ phòng ban/…) Bây giờ, tôi xin thuyết trình về/ nói về/ gửi đến mọi người một số thông tin về/…
 • My/ Our presentation consists of … parts: …
  ⟶ Phần thuyết trình của (chúng) tôi gồm… phần: …
 • First, let’s get started with… (noun/ noun phrase/V-ing).
  ⟶ Đầu tiên, hãy cùng bắt đầu với…
 • Now, let’s move on to… (noun/ noun phrase/V-ing).
  ⟶ Bây giờ, hãy cùng chuyến qua/ tiếp tục với (phần) …
 • That’s the end of my/ our presentation. Thank you for listening! Now, it’s time for questions and feedback.
  ⟶ Phần thuyết trình của (chúng) tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Bây giờ là thời gian cho các câu hỏi và phản hồi.

Xem thêm: Mẫu câu thuyết trình tiếng Anh

Mẫu câu tiếng Anh khi thuyết trình
Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi thuyết trình

1.6. Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh khi trả lời điện thoại

 • Hello! This is… from… How can I help you?
  ⟶ Xin chào! Đây là… từ… Tôi có thể giúp gì cho bà/ ông/ bạn/…?
 • Who would you like to speak to?
  ⟶ Bà/ Ông/ Bạn muốn nói chuyện với ai?
 • Please wait a minute! I will put you through to Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C right now.
  ⟶ Vui lòng chờ trong giây lát! Tôi sẽ nối máy cho bà/ ông/ bạn với bà/ông… ngay bây giờ.
 • I’m sorry to let you know that Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C is currently not at the office. Would you like to leave a message for her/ him?
  ⟶ Rất tiếc là tôi phải báo với bà/ ông/ bạn là bà/ ông… hiện tại không có mặt ở văn phòng. Ông/ Bà/ Bạn có muốn để lại lời nhắn cho bà/ ông ấy không?
 • Hello! This is… from… I would like to talk to Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C about… Can/ Could you put me through to her/ him?
  ⟶ Xin chào! Đây là… từ… Tôi muốn nói chuyện với bà/ ông… về… Bạn có thể nối máy cho tôi với bà/ ông ấy không?

1.7. Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp khi làm việc nhóm

 • Should we hold a meeting about this?
  ⟶ Chúng ta có nên mở một cuộc họp về việc này không?
 • I think this matter needs further discussion.
  ⟶ Tôi nghĩ vấn đề này cần được thảo luận thêm.
 • It’s time to divide the tasks. Who would like to be in charge of… (noun/ noun phrase/V-ing)?
  ⟶ Đã đến lúc phân việc rồi. Ai muốn phụ trách…?
 • I hope no one will miss any deadlines.
  ⟶ Tôi hy vọng là sẽ không có ai trễ bất kì deadline nào.
 • Please inform me right when you have completed your task. I need the outcome to start mine.
  ⟶ Vui lòng báo tôi biết ngay khi bạn xong phần việc của bạn. Tôi cần cái kết quả để bắt đầu phần việc của mình.

1.8. Mẫu câu xin nghỉ phép hoặc xin thôi việc bằng tiếng Anh

 • Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C, I would like to ask you a favor. May I take this Friday/… off? I need to… (động từ nguyên mẫu).
  ⟶ Thưa bà/ ông…, tôi muốn nhờ ông bà một việc. Tôi có thể nghỉ thứ Sáu/… này không? Tôi cần phải…
 • Could I take a day off this/ next week/…, Ms. A/ Mrs. B/ Mr. C? I need to… (động từ nguyên mẫu).
  ⟶ Tôi có thể nghỉ một ngày tuần/… này/ sau không, bà/ ông…? Tôi cần phải…
 • Thank you for sparing your time for me today! I would like to talk to you about an important decision I have made.
  ⟶ Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi hôm nay! Tôi muốn nói chuyện với ông/ bà về một quyết định quan trọng của tôi.
 • … years of working at… has given me lots of valuable experience and memories. However, I think it’s time for me to challenge myself in a new work environment.
  ⟶ … năm làm việc tại… đã cho tôi nhiều kinh nghiệm và kỷ niệm quý giá. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đã đến lúc thử thách bản thân mình ở một môi trường làm việc mới.
 • Here is my letter of resignation. I hope you will consider it.
  ⟶ Đây là đơn xin nghỉ của tôi. Mong bà/ ông sẽ xem xét.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Khó khăn thường gặp khi người đi làm giao tiếp tiếng Anh

Phản xạ tiếng Anh chậm

Thói quen trong giao tiếp tiếng Anh mà người đi làm thường mắc phải đó là luôn suy nghĩ bằng tiếng Việt trước, sau đó mới chuyển nghĩa sang tiếng Anh.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn mất thêm một bước suy nghĩ và mất thêm một khoảng thời gian để chuyển nghĩa. Chưa kể, câu nói của bạn sẽ trở nên ngập ngừng, rời rạc, không tự nhiên như người bản ngữ.

Thiếu vốn từ vựng

Khi giao tiếp tiếng Anh, nhiều người đã nghĩ sẵn chủ đề để nói ở trong đầu. Tuy nhiên, vì thiếu vốn từ vựng mà việc diễn đạt lời nói bằng tiếng Anh thỉnh thoảng gặp nhiều khó khăn, lúng túng không biết loại từ vựng nào để diễn đạt đúng.

Phát âm không chuẩn

Phát âm không chuẩn cũng là trở ngại khiến người nghe không hiểu bạn đang muốn truyền tải thông tin gì trong cuộc hội thoại. Có một số loại từ vựng vô cùng khó phát âm, đôi khi bạn cần phải biết cách nối âm giữa các từ trong câu lại với nhau.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thời gian tìm hiểu vấn đề này, nên lỗi phát âm không chuẩn dường như là khó khăn phổ biến của những người đi làm.

Sợ sai và ngại nói

Từ việc phát âm không chuẩn, dần dà bạn trở nên mất tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Và nếu không khắc phục sớm, rất có thể bạn sẽ trở nên ngại sử dụng và thường xuyên né tránh các tình huống sử dụng tiếng Anh.

Trang Blog tiếng Anh | Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp và bí quyết học tiếng Anh hiệu quả nhất cho người đi làm & đi học bận rộn và người mất gốc tiếng Anh hoàn toàn miễn phí.

Khó khăn khi học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Những khó khăn người đi làm thường gặp khi giao tiếp tiếng Anh

3. Những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho người đi làm

Nhắc tới những khó khăn khi học tiếng Anh trên, bạn có thấy quen thuộc chứ? Ngay sau đây, TalkFirst sẽ đưa ra những giải pháp cho những vấn đề trên mà không cần mất quá nhiều chi phí. Cùng tìm hiểu để “bỏ túi” những phương pháp học tiếng Anh giao tiếp dưới đây nhé!

Học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thông qua sách

Tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức tiếng Anh thông qua sách là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả dành cho người đi làm. Ai cũng biết sách là lượng kho tàng tri thức quý báu của nhân loại. Nên càng đọc nhiều sách thì bạn càng tích luỹ cho bản thân được nhiều kiến thức mới.

Đối với những bạn đi làm, nên dành thời gian đọc và tìm hiểu các loại sách liên quan đến lĩnh vực công việc hiện tại sẽ giúp rất nhiều cho trong việc ứng dụng kiến thức vào trong công việc thực tế.

Học giao tiếp tiếng Anh qua các nguồn trực tuyến

Tận dụng các nguồn học tiếng Anh trực tuyến miễn phí trên Internet là phương pháp học phổ biến mà nhiều bạn đi làm thường áp dụng. Với nguồn tài liệu khổng lồ đến từ các website học tiếng Anh miễn phí uy tín, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận lượng kiến thức giao tiếp tiếng Anh chất lượng.

Hiện nay có rất nhiều video chia sẻ kiến thức do người bản xứ biên soạn mà bạn có thể tham khảo trên các nguồn trực tuyến như Youtube, Facebook, Google, TED Talks,…

Học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại các trung tâm

Nếu bạn cần người dẫn dắt, hỗ trợ hướng dẫn chi tiết các kiến thức tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng thì việc tham gia các khoá học tiếng Anh giao tiếp tại các trung tâm tiếng Anh cho người đi làm là sự lựa chọn đúng đắn và hiệu quả nhất.

Khoá học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng tại TalkFirst sẽ giúp học viên cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh rõ rệt trong thời gian ngắn nhất. Khoá học hoàn toàn phù hợp với những người đi làm bận rộn không có thời gian tự học tiếng Anh tại nhà.

4. Các bước bắt đầu khi học giao tiếp bằng tiếng Anh cho người đi làm

Sau khi đã ước lượng được những khó khăn mà mình đang gặp phải và nắm sơ qua về những giải pháp khắc phục. Ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu các bước bắt đầu học giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm một cách chi tiết!

Cách học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Các bước bắt đầu khi học giao tiếp bằng tiếng Anh cho người đi làm

Công việc của bạn tiếng Anh không, và đòi hỏi ở mức nào?

Trước tiên bạn cần xác định rõ công việc hiện tại hoặc tương lai bạn mong muốn làm có cần sử dụng tiếng Anh nhiều không, cụ thể là cần tiếng Anh ở mức nào.

Đây là bước quan trọng để giúp bạn xác định rõ đầu ra tiếng Anh mong muốn mà bản thân cần đạt được để có kế hoạch xây dựng lộ trình học rõ ràng và hiệu quả nhất có thể.

Kiểm tra trình độ tiếng Anh

Trước khi bắt đầu học tiếng Anh giao tiếp, bạn cần phải kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại của bản thân đang ở mức nào. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn đang ở mức khá thì sẽ tốn ít thời gian trau dồi tiếng Anh hơn so với những bạn mất gốc cần xây dựng lại nền tảng tiếng Anh từ đầu.

Ở đây có 2 cách giúp bạn kiểm tra trình độ tiếng Anh hiệu quả nhất.

 • Cách 1: Kiểm tra trực tuyến thông qua các website uy tín và có độ tin cậy cao như Cambridge.
 • Cách 2: Đến trực tiếp Anh ngữ TalkFirst để được thực hiện bài đánh giá kiểm tra năng lực tiếng Anh với giám khảo bản ngữ một cách chuyên nghiệp và bài bản nhất.

Xác định mục tiêu

Tuỳ theo tính chất và nhu cầu mỗi bạn, sẽ có mục tiêu đầu ra tiếng Anh khác nhau. Bạn cần xác định rõ mục tiêu học tiếng Anh để làm gì và phục vụ cho mục đích gì. Xác định đúng mục tiêu là bạn đã xem như thành công trong việc xây dựng phương pháp và lộ trình học tiếng Anh của bản thân.

Xác định phương pháp và lộ trình học

Với mỗi nhu cầu và mục tiêu của từng bạn sẽ có phương pháp và lộ trình học khác nhau.

Ví dụ, với những bạn đang muốn ôn lại tiếng Anh giao tiếp từ những bước cơ bản thì có thể xây dựng lộ trình học theo từng bước căn bản như sau:

 • Luyện tập cách phát âm chuẩn từ vựng tiếng Anh
 • Trau dồi vốn từ vựng tiếng Anh
 • Học và tìm hiểu các kiến thức về ngữ pháp căn bản trong giao tiếp
 • Tập luyện nghe các chủ đề giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh

Nói tóm lại, để xây dựng lộ trình học tiếng Anh giao tiếp bạn cần trả lời được các câu hỏi sau:

 • Công việc bạn cần tiếng Anh ở mức độ nào?
 • Trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn đang ở mức nào?
 • Mục tiêu đầu ra tiếng Anh của bạn ở mức bao nhiêu?

5. Tài liệu học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm

Trong quá trình học tiếng Anh, việc kết hợp giữa tài liệu học và sự cố gắng của người học là những điều sẽ làm nên một kết quả tích cực. Chính vì lẽ đó, những người đang đi làm cũng cần tổng hợp các tài liệu học tiếng Anh cho riêng mình để nâng cao trình độ một cách tốt nhất.

5.1. Sách, giáo trình tiếng Anh cho người đi làm

Thông thường, các chủ đề trong sách hoặc giáo trình tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm thường là các vấn đề, tình huống xoanh quanh cuộc sống văn phòng, chuyên môn công việc. Tài liệu học này sẽ giúp người đi làm vừa luyện tập ngay tại chỗ làm được mà không bị ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình.

Bộ sách học tiếng Anh cho người đi làm Business Goals Professional English

Business Goals Professional English là bộ sách học tiếng Anh giao tiếp khá phù hợp với những người đi làm muốn cải thiện tiếng Anh để phục vụ cho công việc. Sách được chia thành 3 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Trọng tâm của sách giúp người học có cơ hội xây dựng sự tự tin trong việc xử lý các vấn đề hội thoại cơ bản trong môi trường kinh doanh thực tế như:

 • Gặp gỡ và thương lượng với khách hàng.
 • Cách giao tiếp cơ bản qua điện thoại.
 • Cách báo cáo, thuyết trình, viết email bằng tiếng Anh.
Các quyển sách tiếng Anh cho người đi làm
Bộ sách Business Goals Professional English

Cuốn sách Ship or Sheep

Ship or Sheep là cuốn sách dạy phát âm tiếng Anh phù hợp với người đi làm đang có vốn tiếng Anh ở trình độ trung cấp trở lên. Ship or Sheep cung cấp phương pháp giúp người học thực hành phát âm tiếng Anh theo một cách có hệ thống, chú trọng vào các cặp từ mà người học dễ bị nhầm lẫn.

Sách tiếng Anh giao tiếp người đi làm
Nếu bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong vấn đề phát âm thì Ship or Sheep là tài liệu học hữu ích mà bạn không nên bỏ qua.

Bộ sách Real Listening & Speaking

Real Listening & Speaking là bộ sách bao gồm 4 cấp bậc phù hợp với người đi làm muốn phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tự tin ở mọi lúc mọi nơi.

Ngoài ra, đây cũng là tài liệu học tuyệt vời nếu bạn đang muốn trau dồi các kiến thức về ngữ pháp. Sách có rất nhiều bài tập thực hành để người học có thể ứng dụng tốt vào cuộc sống thực tiễn.

Các tài liệu tiếng Anh dành cho người đi làm
Bộ sách Real Listening & Speaking

5.2. Nguồn học tiếng Anh trực tuyến

Dưới đây là một số nguồn học tiếng Anh trực tuyến hiệu quả mà người đi làm nên dành thời gian tham khảo để cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong công việc.

Website BBC LEARNING ENGLISH

BBC Learning English là website học trực tuyến giúp cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả tới những bạn đi làm. Nội dung bài học website được chia theo từng hạng mục từ chương trình tiếng Anh thương mại trong kinh doanh đến các chương trình tiếng Anh hàng ngày với các tin tức, ngữ pháp, phát âm và từ vựng được xây dựng dựa trên từng chủ đề nhỏ.

Website ENGLISH ONLINE

English Online là website được thiết kế nhằm phục vụ những người muốn cải thiện trình độ tiếng Anh. Các bài báo trên website đều được chọn lọc kỹ lưỡng và viết lại cẩn thận để người học có thể dễ hiểu hơn.

Ưu điểm của website là sau mỗi bài viết đều có danh sách từ vựng quan trọng được liệt kê ở bên dưới với phần giải nghĩa chi tiết để người học dễ dàng theo dõi. Hiện nay website đã cung cấp hàng nghìn bài báo thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

Website AMERICAN STORIES FOR LEARNING ENGLISH

American Stories for Learning English chuyên cung cấp các đoạn hội thoại kéo dài 10 phút về nước Mỹ với nội dung hấp dẫn với đa dạng các chủ đề.

Đây là trang web học tiếng Anh rất hiệu quả để giúp người học cải thiện kỹ năng nghe và phát âm bởi toàn bộ các bài nghe trên website đều được thực hiện bởi giọng Mỹ chuẩn 100%.

Nguồn học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm
Nguồn học tiếng Anh trực tuyến

Website EXAM ENGLISH

Exam English là website dành cho người đi làm muốn luyện tiếng Anh giao tiếp để thi lấy chứng chỉ. Website chuyên cung cấp hệ thống các bài kiểm tra thực hành trực tuyến miễn phí cho các kì thi quốc tế phổ biến nhất thế giới như IELTS, TOEFL, TOEIC và các đề thi của kì thi tiếng Anh do Cambridge tổ chức.

Website ELSA Speak

ELSA Speak được biết tới là một trong số các website học tiếng Anh trực tuyến được yêu thích nhất tại Việt Nam. ELSA Speak có khả năng nhận diện giọng nói của người học và so sánh với giọng người bản xứ từ đó chỉ ra những lỗi giúp người học cải thiện cách phát âm sao cho chuẩn nhất có thể.

5.3. Ứng dụng

Dưới đây, TalkFirst chia sẻ tới các bạn 2 ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp dành cho người đi làm vô cùng hiệu quả. Cùng tham khảo thử nhé!

Ứng dụng học tiếng anh người đi làm
Ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp

Ứng dụng Italki

Ứng dụng đầu tiên TalkFirst muốn giới thiệu tới các bạn có tên là Italki. Đây là ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp được khá nhiều người đi làm tin tưởng lựa chọn. Có rất nhiều bài học tiếng Anh trên ứng dụng Italki vô cùng thú vị để cải thiện trình độ tiếng Anh như:

 • Các bài học về hội thoại giao tiếp trong tiếng Anh
 • Các bài học nền tảng cho người mới bắt đầu
 • Bài học chuyên môn tập trung cải thiện khả năng đọc hiểu
 • Bài học chuẩn bị phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh

Ưu điểm của Italki là cho phép người dùng kết nối với hàng triệu người học ngôn ngữ trên toàn thế giới.

Ứng dụng Duolingo

Duolingo là ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đây là ứng dụng học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí phù hợp với người đi làm không có nhiều thời gian tham gia các khoá học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại trung tâm.

Duolingo thiết kế bài học ngôn ngữ thông qua các trò chơi giúp người học không bị nhàm chán mà còn trở nên thích thú và có động lực học tiếng Anh nhiều hơn sau giờ làm mệt mỏi.

6. Mẹo luyện nói tiếng Anh cho người đi làm mỗi ngày

Để cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, hãy thử qua một số mẹo luyện nói tiếng Anh cho người đi làm dưới đây nhé!

Mẫu câu giao tiếp khi đi làm
Mẹo luyện nói tiếng Anh cho người đi làm mỗi ngày

Tập suy nghĩ bằng tiếng Anh

Tập suy nghĩ bằng tiếng Anh sẽ giúp hình thành năng lực phản xạ giao tiếp được nhanh nhạy hơn. Hãy cố gắng tập suy nghĩ và nói những câu tiếng Anh từ mức độ cơ bản đến phức tạp nhất.

Chỉ cần trau dồi thói quen này thường xuyên TalkFirst tin rằng sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Trau dồi từ vựng và mẫu câu theo ngữ cảnh

Một trong những mẹo tiếp theo giúp luyện nói tiếng Anh giao tiếp hiệu quả chính là trau dồi từ vựng và học những mẫu câu theo từng chủ đề và ngữ cảnh cụ thể. Trước tiên hãy tập làm quen mẫu câu giao tiếp cơ bản trong đời sống hàng ngày như ăn uống, mua sắm, du lịch,…

Bằng thói quen này, khi bắt gặp một tình huống cụ thể ngoài thực tế bạn sẽ có thể áp dụng vốn từ và mẫu câu ngay lập tức mà không cần phải tốn thời gian suy nghĩ quá lâu. Tuy nhiên để làm được điều này bạn nên rèn luyện thêm thói quen phản xạ nữa nhé!

Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh

Cách tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh hiệu quả chính là cố gắng sử dụng tiếng Anh ở bất cứ lúc nào có thể.

Bạn không cần quá chú trọng vào ngữ pháp mà hãy cố gắng thường xuyên giao tiếp tiếng Anh với những chủ đề cơ bản thân thuộc trong cuộc sống hàng ngày với những người bạn hoặc tập nói trước gương cũng là cách hiệu quả để giúp bạn cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh.

7. Học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Anh ngữ TalkFirst

Với phương châm hoạt động “quality first”, chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học của học viên là ưu tiên hàng đầu. Anh Ngữ TalkFirst là một trong những địa chỉ hiếm hoi sở hữu môi trường 100% tiếng Anh và không gian học sáng tạo bậc nhất TP.HCM. Đây cũng là địa chỉ chuyên cung cấp khoá học tiếng Anh giao tiếp ứng dụng uy tín và chất lượng nhất tại TP.HCM.

Học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại Anh ngữ TalkFirst

Ưu điểm của khoá học tiếng Anh giao tiếp ứng dụng tại Anh ngữ TalkFirst:

 • Môi trường học 100% tiếng Anh
 • Lộ trình học tối ưu hoá cho từng học viên
 • Lịch học linh hoạt, tự do đăng ký và xếp lịch theo thời gian rảnh của học viên
 • Sĩ số từ 4 – 6 học viên/lớp
 • Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, tận tình với học viên
 • Phương pháp học khoa học, hiện đại, chú trọng tính tương tác

Bài viết trên đây TalkFirst đã chia sẻ tới các bạn những vấn đề học tiếng Anh giao tiếp mà người đi làm thường xuyên mắc phải và đưa ra những giải pháp khắc phục. Kèm theo đó là 40 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm phổ biến nhất.

Hy vọng bài viết hữu ích giúp bạn tích luỹ kiến thức và kỹ năng để trở nên tự tin khi giao tiếp cũng như trao đổi công việc bằng tiếng Anh.

Chúc các bạn học tập tốt và ngày càng thành công trong công việc!

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”