Search
Close this search box.

15 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm

Bạn đang muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Sau đây, TalkFirst chia sẻ 15 đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm, giúp bạn có một bài giới thiệu bản thân hay, ấn tượng với người nghe.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm
Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm

1. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm phỏng vấn xin việc

Bài mẫu:

Good morning Mr. Jones, it’s a pleasure to meet you. My name is Linh and I’m a highly motivated Software Engineer with 4 years of experience in developing and implementing web applications. In my previous role at Tech Solutions, I was responsible for designing, coding, and testing software solutions using Java, Python, and various frameworks. I’m particularly skilled in object-oriented programming, database management, and agile development methodologies. I’m drawn to FPT Software because of your reputation for innovation in the fintech industry and your commitment to using cutting-edge technologies. I’m confident that I can leverage my expertise to contribute to your team’s success and help develop innovative solutions.

Bài dịch:

Chào buổi sáng anh Jones, rất vui được gặp anh. Tôi tên là Linh và tôi là một Software Engineer đầy nhiệt huyết với 4 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai các ứng dụng web. Trong vai trò trước đây tại Tech Solutions, tôi chịu trách nhiệm về việc thiết kế, lập trình và thử nghiệm các giải pháp phần mềm sử dụng Java, Python và các framework khác nhau. Tôi đặc biệt thành thạo trong lập trình hướng đối tượng, quản lý cơ sở dữ liệu và các phương pháp phát triển Agile. Tôi bị thu hút bởi FPT Software bởi uy tín của công ty về đổi mới trong ngành công nghiệp tài chính công nghệ và cam kết sử dụng các công nghệ tiên tiến. Tôi tin tưởng rằng tôi có thể tận dụng chuyên môn của mình để đóng góp vào sự thành công của đội ngũ và giúp phát triển các giải pháp đổi mới.

Một số từ vựng tiếng Anh dùng khi đi phỏng vấn:

 • Background: Kinh nghiệm, lịch sử làm việc
 • Skillset: Bộ kỹ năng
 • Expertise: Chuyên môn
 • Track record: Lịch sử thành tích
 • Achievements: Thành tựu
 • Passionate about: Hăng say, đam mê với
 • Motivated: Động lực, nhiệt huyết
 • Proficient in: Thuần thục, thành thạo
 • Experienced in: Có kinh nghiệm trong
 • Familiar with: Quen thuộc với
 • Responsible for: Trách nhiệm với
 • Managed: Quản lý
 • Developed: Phát triển
 • Implemented: Triển khai
 • Collaborated: Hợp tác
 • Strong work ethic: Tinh thần làm việc cao
 • Team player: Người làm việc nhóm tốt
 • Problem-solver: Người giải quyết vấn đề
 • Detail-oriented: Chú ý đến chi tiết
 • Adaptable: Linh hoạt, thích nghi tốt
 • Communication skills: Kỹ năng giao tiếp
 • Leadership skills: Kỹ năng lãnh đạo

Xem thêm: Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

2. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm trong các cuộc họp công ty

Bài mẫu:

Good morning everyone, my name is Nguyen Anh Thu. I’m the new Marketing Specialist here at FPT Software. I’m thrilled to be joining such a dynamic and innovative team. I have five years of experience in digital marketing, with a focus on social media strategy and content creation. I’m eager to contribute my skills and learn from all of you. I’m particularly excited about FPT Software’s commitment to cutting-edge technology and its global reach. I look forward to a successful journey with the team.

Bài dịch:

Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Anh Thu. Tôi là Chuyên viên tiếp thị mới tại FPT Software. Tôi rất vui được gia nhập một đội ngũ năng động và đổi mới như vậy. Tôi có năm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số, với trọng tâm là chiến lược truyền thông xã hội và tạo nội dung. Tôi háo hức muốn đóng góp kỹ năng của mình và học hỏi từ tất cả các bạn. Tôi đặc biệt thích thú với cam kết của FPT Software về công nghệ tiên tiến và tầm ảnh hưởng toàn cầu của nó. Tôi mong chờ một hành trình thành công cùng đội ngũ.

3. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm khi gặp đối tác

Bài mẫu:

Hello Mr. Smith, it’s a pleasure to finally meet you. My name is Tran Minh Duc, and I’m the Project Manager at Viettel. I’ve been with Viettel for six years now, and I’ve been deeply involved in several key telecommunications infrastructure projects. I’m particularly excited about the potential of 5G technology and its transformative impact on various industries.

We’ve been following your company’s work in 5G development with great interest, and we’re very impressed with your expertise and innovative solutions. I’m eager to discuss how our companies can collaborate on the upcoming 5G network development project and leverage our combined strengths to create something truly groundbreaking.

Bài dịch:

“Xin chào ông Smith, rất vui được gặp ông. Tôi tên là Trần Minh Đức, và tôi là Trưởng dự án tại Viettel. Tôi đã làm việc tại Viettel được sáu năm nay, và tôi đã tham gia sâu vào một số dự án cơ sở hạ tầng viễn thông quan trọng. Tôi đặc biệt hào hứng về tiềm năng của công nghệ 5G và tác động thay đổi của nó đối với các ngành công nghiệp khác nhau.

Chúng tôi đã theo dõi công việc của công ty ông trong lĩnh vực phát triển 5G với sự quan tâm lớn, và chúng tôi rất ấn tượng với chuyên môn và các giải pháp đổi mới của ông. Tôi rất háo hức muốn thảo luận về cách các công ty của chúng ta có thể hợp tác trong dự án phát triển mạng 5G sắp tới và tận dụng những thế mạnh kết hợp của chúng tôi để tạo ra một điều gì đó thực sự đột phá.

4. Đoạn văn giới thiệu nghề nghiệp bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm

4.1. Giới thiệu bản thân trong ngành Công nghệ thông tin

Bài mẫu:

Good morning, everyone! Let me introduce myself. I’m Thanh Cong. My full name is Nguyen Tran Thanh Cong. I have been working as a web developer since my graduation from Van Lang University in 2014. As I have stated in my CV, I have cooperated with many small-sized and medium-sized companies and also worked on my personal projects.

I believe what has helped me impress my clients are my good professional skills and my punctuality. I always put my heart and soul into every single website that I develop. I guess that’s all I have to share about myself. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Cho phép tôi được giới thiệu bản thân. Tôi là Thành Công. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Trần Thành Công. Tôi đã và đang làm một nhà phát triển web từ khi tốt nghiệp Đại học Văn Lang vào năm 2014. Như tôi đã ghi trong CV, tôi đã hợp tác với nhiều công ty tầm nhỏ và trung và cũng có những dự án cá nhân.

Tôi tin rằng điều giúp tôi gây được ấn tượng với khách hàng chính là kỹ năng nghiệp vụ tốt và sự đúng hẹn. Tôi luôn đặt hết tâm huyết của mình vào từng trang web mà tôi phát triển. Tôi nghĩ rằng đó là những gì có thể chia sẻ về bản thân mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin:

 • Developed: Phát triển
 • Implemented: Triển khai
 • Designed: Thiết kế
 • Tested: Kiểm thử
 • Deployed: Triển khai
 • Maintained: Duy trì
 • Open Source: Nguồn mở
 • Agile Development: Phát triển Agile
 • Scrum: Scrum (phương pháp phát triển Agile)
 • Software Engineer: Kỹ sư phần mềm
 • Web Developer: Lập trình viên web
 • Data Scientist: Nhà khoa học dữ liệu
 • Project Manager: Quản lý dự án
 • System Administrator: Quản trị hệ thống
 • Network Engineer: Kỹ sư mạng

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Đoạn văn giới thiệu bản thân tiếng Anh ngành Công nghệ thông tin
Đoạn văn giới thiệu bản thân tiếng Anh ngành Công nghệ thông tin

4.2. Đoạn văn giới thiệu về bản thân ngành Kế toán – Kiểm toán

Bài mẫu:

Good afternoon! I’m Tran Thi Hoai Sa. I’m from Da Lat. I am a fresh graduate from Banking University, Ho Chi Minh City. My major is Auditing. I have 2 years’ experience of working as an auditor intern at a large-sized auditing company in Vietnam.

I have also taken part in many auditing competitions and have won several prizes. My former boss and co-workers saw me as a skilled, careful and honest auditor. In my opinion, honesty and carefulness are two of the qualities that an auditor should have. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Trần Thị Hoài Sa. Tôi đến từ Đà Lạt. Tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp từ Đại học Ngân hàng Hồ Chí Minh. Chuyên ngành của tôi là Kiểm Toán. Tôi có hai năm kinh nghiệm làm kiểm toán viên thực tập tại một công ty kiểm toán lớn ở Việt Nam.

Tôi cũng đã tham gia nhiều cuộc thi kiểm toán và đã thắng một số giải. Các sếp và đồng nghiệp cũ của tôi nhìn nhận tôi là một kiểm toán viên có kỹ năng, cẩn thận và trung thực. Theo tôi, sự trung thực và cẩn thận là hai phẩm chất mà một kiểm toán viên nên có. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán:

 • Auditing: Kiểm toán
 • Financial Statements: Báo cáo tài chính
 • Balance Sheet: Bảng cân đối kế toán
 • Income Statement: Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Cash Flow Statement: Báo cáo dòng tiền
 • Assets: Tài sản
 • Liabilities: Nợ phải trả
 • Equity: Vốn chủ sở hữu
 • GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): Nguyên tắc kế toán chung
 • Taxation: Thuế

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

4.3. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Xuất nhập khẩu

Bài mẫu:

Hello, everyone! I’m Tuan. My full name is Ha Minh Tuan. I’m in my 20s. I graduated from Foreign Trade University, Ha Noi in 2019 with a bachelor’s degree in Logistics and Supply Chain Management. With over 2 years of working as a document staff at an export company,

I’m confident about my professional skills and my soft skills. I’m often praised for my carefulness and creativity. I believe that if we want to work effectively and develop ourselves, carefulness is very important. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi là Tuấn. Tên đầy đủ của tôi là Hà Minh Tuấn. Tôi đang trong độ 20 (khi muốn tránh nói rõ tuổi). Tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2019 với tấm bằng cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Với hơn 2 năm làm việc ở vị trí nhân viên chứng từ tại một công ty xuất khẩu, tôi tự tin về kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm của mình.

Tôi thường được khen về sự cẩn thận và sáng tạo của tôi. Tôi tin rằng nếu chúng ta muốn làm việc hiệu quả và phát triển bản thân, sự cẩn thận là rất quan trọng. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu:

 • Import: Nhập khẩu
 • Export: Xuất khẩu
 • Customs: Hải quan
 • Tariff: Thuế quan
 • Invoice: Hóa đơn
 • Shipment: Lô hàng
 • Freight: Phí vận chuyển
 • Logistics: Hậu cần
 • Free Trade Agreement (FTA): Hiệp định thương mại tự do
 • Letter of Credit (LC): Thư tín dụng

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Xuất nhập khẩu
Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Xuất nhập khẩu

4.4. Đoạn văn giới thiệu về bản thân trong ngành Sư phạm

Bài mẫu:

Good afternoon! First of all, thank you for giving me the opportunity to be here today. Now, let me introduce myself. I’m Nguyen Tan Tin. You can call me Tin or Tom. I graduated from University of Education Ho Chi Minh City in 2016 with a bachelor’s degree in Math Pedagogy. Besides, I’ve got an IELTS band 7.5 overall.

With over 5 years’ experience in teaching students in both public and international high schools, I’m confident that I can adapt to various teaching environments as well as being able to use English in teaching. My former co-workers and students usually described me as an inspiring and devoted teacher. I believe the core value of education is not only teaching but also inspiring. That’s all about me. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Đầu tiên, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây hôm nay. Bây giờ, tôi xin phép được giới thiệu về bản thân. Tôi là Nguyễn Tấn Tín. Bạn có thể gọi tôi là Tín hoặc Tom. Tôi đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm vào năm 2016 với tấm bằng cử nhân ngành Sư phạm Toán. Bên cạnh đó, tôi có IELTS 7.5.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh ở trường cấp Ba công lập và quốc tế, tôi tự tin là mình có thể thích nghi với đa dạng các môi trường giảng dạy cũng như có thể dùng tiếng Anh trong giảng dạy. Các đồng nghiệp và học sinh cũ của tôi thường xuyên mô tả tôi là một giáo viên truyền cảm hứng và tận tâm. Tôi tin rằng giá trị cốt lõi của giáo dục không chỉ là dạy mà còn là truyền cảm hứng. Đó là tất cả những điều về bản thân tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Sư phạm:

 • Curriculum: Chương trình giảng dạy
 • Pedagogy: Phương pháp dạy học
 • Assessment: Đánh giá
 • Instructional Design: Thiết kế giáo dục
 • Differentiated Instruction: Giáo dục phân hóa
 • Classroom Management: Quản lý lớp học
 • Professional Development: Phát triển chuyên môn
 • Student Engagement: Sự tham gia của học sinh
 • Learning Outcomes: Kết quả học tập
 • Educational Technology: Công nghệ giáo dục

Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.

Mẫu giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Sư phạm
Mẫu giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh ngành Sư phạm

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

4.5. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Y – Dược

Bài mẫu:

Hello, everyone! I’m Truong Ngoc Ha. You can call me Hà or Helen. I graduated from Hanoi Medical University in 2017 with a bachelor’s degree in Pediatrics. I have nearly 4 years’ experience working as a pediatrician at one of the top public hospitals.

In addition, I’ve got an IELTS band 7.0 overall and have taken several medical English courses. Therefore, I believe in my ability to deal with English-speaking patients. I think I’m a hard-working, patient, and devoted doctor. Patients’ health and satisfaction are always my top priorities. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi là Trương Ngọc Hà. Bạn có thể gọi tôi là Hà hay Helen. Tôi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội vào năm 2017 với bằng cử nhân Nhi khoa. Tôi có gần 4 năm kinh nghiệm làm bác sĩ Nhi ở một trong số các bệnh viện công hàng đầu.

Bên cạnh đó, tôi có IELTS 7.0 và đã học một số khóa học tiếng Anh ngành Y. Vì thế, tôi tin vào khả năng làm việc với các bệnh nhân nói tiếng Anh. Tôi nghĩ tôi là một bác sĩ chăm chỉ, kiên nhẫn và tận tâm. Sức khỏe và sự hài lòng của bệnh nhân luôn là những ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Dược:

 • Pharmaceutical: Thuộc về dược phẩm
 • Prescription: Đơn thuốc
 • Dosage: Liều lượng
 • Formulation: Dạng bào chế
 • Pharmacokinetics: Dược động học
 • Pharmacodynamics: Dược lực học
 • Clinical Trial: Thử nghiệm lâm sàng
 • Adverse Effect: Tác dụng phụ
 • Bioavailability: Sinh khả dụng
 • Active Ingredient: Thành phần hoạt tính

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y khoa

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Y - Dược
Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Y – Dược

4.6. Đoạn văn giới thiệu bản thân cho người đi làm ngành Thư ký – Hành chính

Bài mẫu:

Hello! I’m Tran Viet Hung. I’m 23 years old. I graduated from Hoa Sen University in 2020 with a bachelor’s degree in Human Resources. And then, I started as a secretary at a garment company. My duties were arranging my former boss’ schedules and keeping her updated on what was happening at the company.

I’m described as active, quick-witted, and careful. I believe that two of the most important qualities of a secretary are quick-wittedness and carefulness. That’s some of the information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Trần Việt Hùng. Tôi 23 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Hoa sen vào năm 2020 với bằng cử nhân ngành Nhân sự. Từ đó, tôi làm thư ký tại một công ty may mặc. Trách nhiệm của tôi là sắp xếp các lịch làm việc của sếp và giúp bà ấy cập nhật về những điều đang diễn ra ở công ty.

Tôi được mô tả là năng động, nhanh trí và cẩn thận. Tôi tin rằng hai trong số những phẩm chất quan trọng nhất của một thư ký đó là sự nhanh trí và sự cẩn thận. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh ngành Thư ký – Hành chính:

 • Administrative Assistant: Trợ lý hành chính
 • Correspondence: Thư từ, thư tín
 • Scheduling: Lập lịch
 • Minute Taking: Ghi biên bản
 • Filing: Lưu trữ
 • Data Entry: Nhập liệu
 • Office Management: Quản lý văn phòng
 • Communication Skills: Kỹ năng giao tiếp
 • Organizational Skills: Kỹ năng tổ chức
 • Multitasking: Làm nhiều việc cùng lúc

4.7. Đoạn văn giới thiệu bản thân trong ngành Marketing

Bài mẫu:

Hello, everyone! It’s a pleasure meeting you today. Let me talk about myself. I’m Tran Le Minh Tuyen. I’m from Binh Dinh Province. I have been working as a digital marketer for a medium-sized company since my graduation from FPT University in 2019.

I believe what makes me stand out from other digital marketers is my creativity and trend sensitivity. I have always put my heart and soul into work in order to promote the company’s image to more customers. That’s what I would like to share about myself. Thanks for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Thật vinh hạnh khi được gặp ông/ bà hôm nay. Cho phép tôi được nói về bản thân mình. Tôi là Trần Lê Minh Tuyền. Tôi đến từ tỉnh Bình Định. Tôi đã làm chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số cho một công ty tầm trung từ khi tốt nghiệp Đại học FPT vào năm 2019.

Tôi tin rằng điều khiến tôi nổi bật so với những chuyên viên tiếp thị kỹ thuật số khác chính là sự sáng tạo và sự nhạy bén với xu hướng của tôi. Tôi luôn đặt hết tâm huyết vào công việc của mình để có thể quảng bá hình ảnh của công ty đến với nhiều khách hàng hơn. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing:

 • Marketing Strategy: Chiến lược tiếp thị
 • Target Audience: Đối tượng mục tiêu
 • Branding: Xây dựng thương hiệu
 • Market Research: Nghiên cứu thị trường
 • Digital Marketing: Tiếp thị kỹ thuật số
 • Content Marketing: Tiếp thị nội dung
 • Social Media Marketing: Tiếp thị trên mạng xã hội
 • SEO (Search Engine Optimization): Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Conversion Rate: Tỷ lệ chuyển đổi
 • ROI (Return on Investment): Tỷ suất lợi nhuận

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Marketing

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

4.8. Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Xây dựng

Bài mẫu:

Good morning! First of all, thank you for giving me the chance to be here today. I would like to introduce myself. I’m Ho Viet Cuong – a freelance landscape architect. I graduated from the University of Architecture, Ho Chi Minh City in 2018 with a bachelor’s degree in Landscape Architecture.

Since then, I have cooperated with some medium-sized companies and worked on my personal projects. I’m often complimented on my unique sense of beauty and my professional skills. I believe that besides a great sense of beauty, an architect also needs passion and devotion in order to make his work shine. That’s all about me. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Đầu tiên, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây hôm nay. Tôi xin phép được giới thiệu về bản thân. Tôi là Hồ Viết Cường- một kiến trúc sư cảnh quan làm việc tự do. Tôi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với bằng cử nhân ngành Kiến trúc Cảnh quan.

Kể từ đó tôi đã hợp tác với một số công ty tầm trung và cũng thực hiện các dự án cá nhân. Tôi thường được khen về gu thẩm mỹ độc đáo và kỹ năng nghiệp vụ. Tôi tin rằng bên cạnh một gu thẩm mỹ tuyệt vời, một kiến trúc sư còn cần đam mê và sự tận tâm để có thể làm cho tác phẩm của anh ta tỏa sáng. Đó là tất cả những điều về bản thân tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng:

 • Construction: Xây dựng
 • Architecture: Kiến trúc
 • Blueprint: Bản vẽ kỹ thuật
 • Foundation: Móng nhà
 • Structure: Kết cấu
 • Material: Vật liệu
 • Contractor: Nhà thầu
 • Project Management: Quản lý dự án
 • Safety Regulations: Quy định an toàn
 • Renovation: Tu sửa, cải tạo

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Xây dựng
Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Xây dựng

4.9. Đoạn văn giới thiệu bản thân ngành Tài chính – Ngân hàng

Bài mẫu:

Good afternoon! It’s a pleasure meeting you today. Now, I would like to talk about myself. I’m Pham Nhat My. You can call me My or Emily. I have been working as a bank teller at an international bank since my graduation from Banking University in 2019.

As I have taken English courses and communicated with foreign customers at work, I believe that I can easily adapt to an international work environment. At work, I always listen to customers’ needs carefully and pay attention to every detail because customers’ satisfaction is my top priority. I do. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Thật vinh hạnh khi được gặp ông/ bà hôm nay. Bây giờ, tôi xin phép nói về bản thân mình. Tôi là Phạm Nhất My. Ông/ bà có thể gọi tôi là My hoặc Emily. Tôi đã làm giao dịch viên ngân hàng tại một ngân hàng quốc tế từ khi tốt nghiệp Đại học Ngân hàng vào năm 2019.

Vì tôi đã và đang theo học các khóa học tiếng Anh và giao tiếp với khách hàng quốc tế tại chỗ làm, tôi tin tôi có thể dễ dàng thích nghi với một môi trường làm việc quốc tế. Khi làm việc, tôi luôn lắng nghe những nhu cầu của khách hàng một cách cẩn thận và để ý đến từng chi tiết vì sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của tôi. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng:

 • Finance: Tài chính
 • Banking: Ngân hàng
 • Investment: Đầu tư
 • Interest Rate: Lãi suất
 • Loan: Vay
 • Deposit: Gửi tiền
 • Asset: Tài sản
 • Liability: Nợ
 • Financial Statement: Báo cáo tài chính
 • Budget: Ngân sách

4.10. Đoạn văn giới thiệu bản thân ngành Quản lý Nhà hàng – Khách sạn

Bài mẫu:

Hello, everyone! Let me introduce myself. My full name is Tran Khanh Quang. You can call me Quang or John. I graduated from Tong Duc Thang University with a bachelor’s degree in Hospitality Management in 2016. I have 3 years’ experience working as a manager at a fine-dining restaurant in District 1. I think I’m a flexible and quick-witted person. My first priority is customers’ satisfaction. That’s what I have to share about myself. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào mọi người! Tôi xin phép giới thiệu về bản thân. Họ tên đầy đủ của tôi là Trần Khánh Quang. Ông/ Bà có thể gọi tôi là Quang hay John. Tôi tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng với bằng cử nhân ngành Quản lý Du lịch- Nhà hàng- Khách sạn vào năm 2016. Tôi có 3 năm kinh nghiệm làm quản lý tại một nhà hàng cao cấp ở Quận 1. Tôi nghĩ tôi là một người linh hoạt và nhanh trí. Ưu tiên hàng đầu của tui là sự hài lòng của khách hàng. Đó là những điều tôi có thể chia sẻ về bản thân. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn:

 • Hospitality: Dịch vụ lưu trú
 • Customer Service: Dịch vụ khách hàng
 • Front Desk: Quầy lễ tân
 • Reservation: Đặt chỗ
 • Menu: Thực đơn
 • Inventory: Hàng tồn kho
 • Housekeeping: Dịch vụ buồng phòng
 • Catering: Dịch vụ ăn uống
 • Revenue Management: Quản lý doanh thu
 • Guest Relations: Quan hệ khách hàng

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhà hàng

4.11. Đoạn văn giới thiệu bản thân cho người đi làm ngành Kinh doanh

Bài mẫu:

Good morning! I’m Nguyen Huong Lan. You can call me Lan or Lana. I graduated from the University of Economics, Ho Chi Minh City in 2018 with a bachelor’s degree in Business Administration. I have about 2 years’ experience of working as a salesperson at a software company.

My duties were introducing our products and services to customers and helping them make the right choices. My former boss and co-workers often described me as a hard-working and efficient employee. I also have confidence in my communication skills and goal-setting skills. My working motto is: ‘Nothing is impossible.’ Therefore, I try my best in whatever I do. That’s some information about me that I think would impress you. Thank you for listening!

Bản dịch:

Xin chào! Tôi là Nguyễn Hương Lan. Ông/ bà có thể gọi tôi là Lan hoặc Lana. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh vào năm 2018 với tấm bằng cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh. Tôi có khoảng 3 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh tại một công ty phần mềm.

Trách nhiệm của tôi là giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến với khách hàng và giúp họ có những lựa đúng đắn. Sếp và các đồng nghiệp cũ của tôi thường mô tả tôi là một nhân viên chăm chỉ và làm việc hiệu quả. Tôi cũng tự tin vào kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đặt ra mục tiêu. Châm ngôn làm việc của tôi là: “Không gì là không thể.” Chính vì vậy, tôi cố gắng hết sức trong mọi việc tôi làm. Đó là một số thông tin về tôi mà tôi nghĩ là có thể gây ấn tượng với ông/ bà. Cảm ơn vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh ngành Kinh doanh:

 • Business Plan: Kế hoạch kinh doanh
 • Marketing: Tiếp thị
 • Sales: Bán hàng
 • Profit: Lợi nhuận
 • Market Research: Nghiên cứu thị trường
 • Entrepreneur: Doanh nhân
 • Investment: Đầu tư
 • Competition: Cạnh tranh
 • Customer: Khách hàng
 • Strategy: Chiến lược

4.12. Đoạn văn giới thiệu bản thân ngành Hàng không

Bài mẫu:

Good morning/afternoon! First of all, thank you for giving me a chance to be here today. Now, I would like to introduce myself. My full name is Phan Hoang Tuan, and you can also call me Kevin. I have two years’ experience of working as a flight attendant. This job has always been one of my biggest passions and my long-term career choice.

Therefore, I have never ceased to sharpen my skills and develop myself. I’m always described as a professional and quick-witted flight attendant. To me, passengers’ satisfaction and the credibility of the airline are the top priorities. That’s some information I would love to share about myself. Thank you so much for listening!

Bản dịch:

Chào buổi sáng / buổi chiều! Lời đầu tiên, cảm ơn ông/bà đã cho tôi cơ hội có mặt ở đây ngày hôm nay. Bây giờ, tôi xin giới thiệu về bản thân. Tên đầy đủ của tôi là Phan Hoàng Tuấn, và bạn cũng có thể gọi tôi là Kevin. Tôi có hai năm kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không. Công việc này luôn là một trong những niềm đam mê lớn nhất và là sự lựa chọn nghề nghiệp lâu dài của tôi.

Vì vậy, tôi đã không ngừng rèn giũa các kỹ năng và phát triển bản thân. Tôi luôn được mô tả là một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp và nhanh trí. Đối với tôi, sự hài lòng của hành khách và sự uy tín của hãng hàng không là những ưu tiên hàng đầu. Đó là một số thông tin tôi muốn chia sẻ về bản thân mình. Cảm ơn ông/bà rất nhiều vì đã lắng nghe!

Một số từ vựng tiếng Anh ngành Hàng không:

 • Aviation: Hàng không
 • Airline: Hãng hàng không
 • Flight: Chuyến bay
 • Passenger: Hành khách
 • Pilot: Phi công
 • Cabin Crew: Đội ngũ tiếp viên
 • Airport: Sân bay
 • Runway: Đường băng
 • Turbulence: Dòng không khí nhiễu loạn
 • Safety: An toàn

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hàng không

Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ngành Hàng không
Bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh ngành Hàng không

Tham khảo: Cách giới thiệu nghề nghiệp bằng tiếng Anh chuyên nghiệp nhất

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm được những cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho người đi làm ấn tượng. Và đừng quên quay lại TalkFirst để xem thêm nhiều bài học bổ ích khác nhé!

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn