Describe something you do that can help you concentrate on work or study  – Đề thi IELTS Speaking ngày 08/08/2022

Describe something you do that can help you concentrate on work or study là chủ đề vừa được xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking ngày 08/08/2022 tại BC.

Bài viết dưới đây, TalkFirst sẽ chia sẻ đến các bạn bài mẫu và từ vựng IELTS Speaking Part 2 & 3 về chủ đề này để bạn biết cách ghi điểm ở chủ đề này nhé!

Describe something you do that can help you concentrate on work or study
Describe something you do that can help you concentrate on work or study

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 08/08/2022

Part 2: Describe something you do that can help you concentrate on work or study. 
You should say:
– What is it?
– How does it help you concentrate?
– When do you do it?
– And explain how you feel about it?

Bài mẫu band 7.5:

Unless you have a strong desire to learn the information or develop a skill, it can be hard to focus all of your attention in one place. Television, smart phones, social media, friends, and family can all distract you from your goal, so today I’m going to tell you about a method I use that helps to maximise my concentration to its fullest, which is mindful meditation. Some might disagree or even discard the idea, but meditation has remarkably enhanced my work performance.

This is an exercise that encourages us to focus on our sensations and thoughts in the present moment. I usually begin meditating by sitting upright for 10 minutes or so every night before going to bed, and focusing entirely on my breathing. The idea is to concentrate my attention on the many physical sensations that accompany each breath: the flow of air through my nostrils, the expansion of my chest cavity, the movement of my diaphragm. And the beauty of meditation is that I can do it anywhere, anytime.

Mindfulness meditation has been shown by some research to cause distinct changes in brain structure and brain function. In experiments, it has been found that regular meditation seems to improve people’s focus and emotional control. In fact, I have tried several ways of focusing on the important tasks, including listening to music, reading a newspaper, watching news channels for a while, doing exercise and so on. However, meditation has been proved to be the most effective way. Since I try to relax my body and mind during the meditation session, it helps me gain more positive energy to work better.

Apart from focusing your attention on the present moment, mindfulness meditation preaches accepting and letting go of negative emotions. Practising this sort of behaviour seems to improve my ability to control my emotions even when I am not meditating. It seems to make me less easily swept up in the ups and downs of the present.

Từ vựng:

 • to its fullest: đầy đủ, trọn vẹn nhất
 • mindful meditation (n) thiền chánh niệm
 • discard (v) loại bỏ, vứt bỏ
 • work/job performance (n) hiệu suất làm việc
 • sensation (n) cảm giác
 • nostrils (n) lỗ mũi
 • chest cavity (n) khoang ngực
 • diaphragm (n) cơ hoành
 • distinct (adj) rõ ràng, khác biệt
 • emotional control: kiểm soát cảm xúc
 • let go of sth: buông 
 • ups and downs: thăng trầm

Bản dịch:

Trừ khi bạn có mong muốn mãnh liệt để học hoặc phát triển kỹ năng nào đó, nếu không,bạn sẽ khó có thể tập trung. Tivi, điện thoại thông minh, mạng xã hội, bạn bè và gia đình đều có thể khiến bạn xao lãng khỏi mục tiêu, vì vậy hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về một phương pháp mà tôi sử dụng để giúp tối đa hóa sự tập trung của tôi, đó là là thiền chánh niệm. Một số có thể không đồng ý hoặc thậm chí gạt đi ý tưởng này, nhưng thiền định đã nâng cao hiệu quả công việc của tôi một cách đáng kể.

Đây là một bài tập khuyến khích chúng ta tập trung vào cảm giác và suy nghĩ của mình trong thời điểm hiện tại. Tôi thường bắt đầu thiền bằng cách ngồi thẳng lưng khoảng 10 phút mỗi đêm trước khi đi ngủ và tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình. Điều này có nghĩa là tập trung vào những cảm giác của cơ thể đi kèm với từng hơi thở: luồng không khí qua mũi, sự giãn nở của khoang ngực, chuyển động của cơ hoành. Và cái hay của thiền là tôi có thể thực hiện nó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền chánh niệm có thể gây ra những thay đổi rõ rệt trong cấu trúc não và chức năng não. Trong các thí nghiệm, người ta thấy rằng thiền định thường xuyên dường như cải thiện sự tập trung và khả năng kiểm soát cảm xúc của con người. Trên thực tế, tôi đã thử một số cách để tập trung, bao gồm nghe nhạc, đọc báo, xem các kênh tin tức, tập thể dục, v.v. Tuy nhiên, thiền đã được chứng minh là cách hiệu quả nhất. Vì tôi cố gắng thư giãn cơ thể và tâm trí của mình trong buổi thiền, nó giúp tôi có thêm năng lượng tích cực để làm việc tốt hơn.

Ngoài việc tập trung sự chú ý của bạn vào khoảnh khắc hiện tại, thiền chánh niệm còn giảng về việc chấp nhận và buông bỏ những cảm xúc tiêu cực. Điều này dường như cải thiện khả năng kiểm soát cảm xúc của tôi ngay cả khi tôi không thiền định. Nó dường như khiến tôi bớt dễ bị cuốn theo những thăng trầm của hiện tại.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 08/08/2022

2.1. Is it important for kids to concentrate?

I think this is a very important skill for kids to acquire. Schools usually demand that students concentrate for long stretches of time, and as kids get older, they have extracurricular activities after school that require even more concentration. Therefore, the ability to concentrate and sustain attention on all kinds of tasks is crucially important, because it helps kids learn and improve, which leads to self-confidence and positive self-esteem.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng đây là một kỹ năng rất quan trọng để trẻ có được. Trường học thường yêu cầu học sinh tập trung trong thời gian dài, và khi trẻ lớn hơn, chúng có các hoạt động ngoại khóa sau giờ học đòi hỏi sự tập trung cao hơn. Do đó, khả năng tập trung và duy trì sự chú ý vào mọi hoạt động là vô cùng quan trọng, vì nó giúp trẻ học hỏi và cải thiện, giúp trẻ tự tin vào khả năng và giá trị của bản thân.

2.2. How can employers make their employees concentrate on their work?

If a company tries to get their employees to focus, consider allowing them to work on their own schedules. This is because some people work best in the early morning, while other people can crank out work into the late hours of the night. In addition, employees need to be able to set up an environment where they can focus. Therefore, employers should give them the opportunity to bring in personal items and decorate their desks, which can contribute to their productivity.

Dịch:

Nếu một công ty cố gắng khiến nhân viên của họ tập trung, hãy cân nhắc cho phép họ làm việc theo lịch trình riêng của mình. Điều này là do một số người làm việc hiệu quả nhất vào sáng sớm, trong khi những người khác có thể làm công việc vào đêm khuya. Ngoài ra, nhân viên được tự sắp xếp một môi trường làm việc để họ có thể tập trung. Vì vậy, người sử dụng lao động nên tạo cơ hội cho họ mang những vật dụng cá nhân vào và trang trí bàn làm việc, điều này có thể góp phần nâng cao năng suất làm việc của họ.

2.3. What kinds of jobs need higher levels of concentration?

There are a lot of occupations that I can think of, especially the ones that require more focus and attention to details. However, if I have to choose one, I would say accountants whose main goal is to ensure the accuracy of financial records. In other words, their job is centred around details, mostly having to do with maths. They meet with clients, make sure tax documents are correct, and have training in evaluating the financial operations of an organisation.

Dịch:

Có rất nhiều nghề mà tôi có thể nghĩ ra, đặc biệt là những nghề đòi hỏi sự tập trung và chú ý nhiều hơn đến các chi tiết. Tuy nhiên, nếu tôi phải chọn, tôi sẽ chọn kế toán, những người mà mục tiêu chính là đảm bảo tính chính xác của hồ sơ tài chính. Nói cách khác, công việc của họ tập trung vào các chi tiết, chủ yếu liên quan đến toán học. Họ gặp gỡ khách hàng, đảm bảo các tài liệu thuế là chính xác và được đào tạo về đánh giá hoạt động tài chính của một tổ chức.

2.4. Why is it hard for some people to concentrate?

The painful truth is focusing on a task is hard work. It demands mental and, in some cases, physical strength, while most people don’t like this discomfort. It’s simply easier to give into a distraction. That’s why they might have trouble focusing from time to time. But if it happens often, you may wonder why you can’t stay on task. Lots of things, like everyday habits, can affect your ability to concentrate. In some cases, a health issue may be the cause.

Dịch:

Sự thật là tập trung vào một nhiệm vụ là một việc khó khăn. Nó đòi hỏi tinh thần và, trong một số trường hợp, sức mạnh thể chất, trong khi hầu hết mọi người không thích sự khó chịu này. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng họ có thể gặp khó khăn khi tập trung. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, bạn có thể tự hỏi tại sao bạn không thể tập trung vào công việc. Rất nhiều thứ, chẳng hạn như những thói quen hàng ngày, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của bạn. Trong một số trường hợp, một vấn đề sức khỏe có thể là nguyên nhân.

Tham khảo bài mẫu: Talk about your favorite sport

2.5. Can technology help you concentrate?

Technology does not have to be a distraction: there are plenty of devices which can help you focus by acting directly on your brain or your surroundings. For example, you can use a timer on your phone to help keep track of time and to make sure you stick to the timetable you created. Setting a timer helps to keep you focused on the task at hand, committed to working until the timer goes off, and helps keep you on track to cover all the material you need to. Furthermore, some people usually wear the headphone and listen to music so that they can pay full attention to their study or work.

Dịch:

Công nghệ không nhất thiết phải là thứ gây xao nhãng: có rất nhiều thiết bị có thể giúp bạn tập trung bằng cách tác động trực tiếp vào não bộ hoặc môi trường xung quanh bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng bộ đếm thời gian trên điện thoại để giúp theo dõi thời gian và đảm bảo bạn tuân thủ thời gian biểu đã tạo. Đặt hẹn giờ giúp bạn tập trung vào công việc đang làm, cam kết làm việc cho đến khi hết giờ và giúp bạn đi đúng hướng để hoàn thành tất cả tài liệu bạn cần. Ngoài ra, một số người thường đeo tai nghe và nghe nhạc để có thể tập trung hoàn toàn vào việc học hay công việc của mình.

2.6. Do you need to concentrate when you do sports?

Yes, because focus and attention to detail during a workout is the key to getting better and making long term progress. The more intently you are able to focus, or be mindful of the small details of the exercises as well as the details of the program, the more you will be able to build success. Focusing on your body and intentionally working on a skill will not only improve the quality of movement and exercise, but it will also help you let go of all the problems you might be dealing with during the day.

Dịch:

Có, bởi vì tập trung và chú ý đến từng chi tiết trong quá trình tập luyện là chìa khóa để trở nên tốt hơn và đạt được tiến bộ lâu dài. Bạn càng có khả năng tập trung chăm chú, hoặc chú ý đến các chi tiết nhỏ của bài tập cũng như các chi tiết của chương trình tập, bạn càng dễ thành công hơn. Tập trung vào cơ thể và tập trung vào một kỹ năng nào đó sẽ không chỉ cải thiện chất lượng vận động và tập thể dục mà còn giúp bạn ngừng suy nghĩ về những  vấn đề xảy ra trong ngày.

Tham khảo bài viết: Describe a change you make recently in your life – Đề thi IELTS Speaking ngày 30/07/2022

Bài viết trên đây, TalkFirst đã cung cấp đến các bạn bài mẫu và list từ vựng ghi điểm của chủ đề Describe something you do that can help you concentrate on work or study. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng để triển khai các dạng bài IELTS Speaking Part 2 & 3 được hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy International Women’s Day]
Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và voucher mua sắm đa hệ thống trị giá 200.000 đồng