Search
Close this search box.

Describe a family member who you want to work with in the future – Đề thi IELTS Speaking ngày 26/06/2022

Với chủ đề “Describe a family member who you want to work with in the future” – Đề thi IELTS Speaking ra ngày 26/06/2022, TalkFirst sẽ cùng các bạn phân tích các bài mẫu và highlight các từ vựng liên quan đến chủ đề này nhé!

bài mẫu đề thi IELTS Speaking ngày 26/06/2022

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 26/06/2022

Part 2: Describe a family member who you want to work with in the future.
You should say:
– Who/he/she is?
– Whether you worked together before?
– What kind of work you would like to do with him/ her?
– And explain how you feel about this family member?

Bài mẫu band 7.5:

Well, the family business is quite common in my country in which family members work together as a unit. Work-related closeness can bring family members closer together in fulfilling relationships, but it can also produce challenges that develop negative sentiments and drive individuals apart. But if given a chance, I would like to work with my elder brother. 

Actually, It is my long time dream that I set up an educational institute with my brother and together, we can make it a great success. The fact is that my brother is extremely good at management right from childhood, and at present, he is pursuing MBA

If I talk about myself, I have a great inclination towards teaching, and it is my dream to become a teacher one day. In fact I have a bit of experience in teaching children in my locality. Unfortunately, the area we live in, the education standard is pretty poor. Students often have to move to nearby cities for better or quality education. However, our institute will ensure that they get quality education in their own hometown. 

This business, I must say, has a lot of potential as well, which would ensure that we are having good earnings as well. The best part is that my brother and I have a very good understanding. We never have conflicts, and we blindly trust each other, and these things would ensure the smooth running of our business. 

Overall, I can say that I am pretty sure that we both will enjoy working together a lot, and I wish one day I will have the opportunity to work with my elder brother. Working can be in full swing when a family member is around. This creates warmth and comfort. Family members encourage each other to do things in business and together we can achieve success easily.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng:

  • sentiment (n) tình cảm
  • institute (n) học viện
  • MBA: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration)
  • inclination (n) thiên hướng, khuynh hướng
  • locality (n) địa phương, vùng
  • education standard (n) tiêu chuẩn giáo dục
  • potential (a)/(n): tiềm năng
  • blindly trust (v) tin tưởng mù quáng
  • running (n) việc điều hành
  • in full swing: hết công suất, làm ở hiệu quả cao nhất

Bản dịch:

Doanh nghiệp gia đình khá phổ biến ở đất nước tôi, trong đó các thành viên trong gia đình làm việc cùng nhau như một đơn vị. Sự gần gũi liên quan đến công việc có thể mang các thành viên trong gia đình đến gần nhau hơn trong việc hoàn thiện mối quan hệ, nhưng nó cũng có thể tạo ra những thách thức làm nảy sinh tình cảm tiêu cực và khiến các cá nhân xa nhau. Nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn làm việc với anh trai của mình.

Thực ra, ước mơ từ lâu của tôi là tôi cùng anh trai thành lập một cơ sở giáo dục và chúng tôi có thể thành công rực rỡ nếu làm cùng nhau. Thực tế là anh trai tôi rất giỏi quản lý ngay từ khi còn nhỏ, và hiện tại anh ấy đang theo học MBA.

Nếu nói về bản thân, tôi có thiên hướng rất lớn đối với công việc giảng dạy, và ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên một ngày nào đó. Trên thực tế, tôi có một chút kinh nghiệm trong việc dạy dỗ trẻ em ở địa phương mình. Thật không may, khu vực chúng tôi đang sống, tiêu chuẩn giáo dục khá kém. Sinh viên thường phải di chuyển đến các thành phố lân cận để có nền giáo dục tốt hơn hoặc chất lượng hơn. Tuy nhiên, cơ sở của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các em có được nền giáo dục chất lượng tại chính quê hương của mình.

Tôi phải nói rằng doanh nghiệp này cũng có rất nhiều tiềm năng, điều này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi cũng đang có thu nhập tốt. Điều tuyệt vời nhất là tôi và anh trai tôi hiểu rất rõ về nhau. Chúng tôi không bao giờ có xung đột, và chúng tôi tin tưởng nhau tuyệt đối, và những điều này sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh của chúng tôi suôn sẻ.

Nhìn chung, tôi có thể nói rằng tôi khá chắc chắn rằng cả hai chúng tôi sẽ rất thích làm việc cùng nhau và tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội làm việc với anh trai của mình. Bạn có thể làm việc hiệu quả khi có một thành viên trong gia đình. Điều này tạo ra sự ấm áp và thoải mái. Các thành viên trong gia đình khuyến khích nhau làm những công việc trong kinh doanh và cùng nhau chúng ta có thể đạt được thành công một cách dễ dàng.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 24/06/2022

2.1. Are there any positive effects of working with a family member?

There are many reasons why working with family can be an advantage. Firstly, there is a trust level we cannot expect or get from non-family members. In a family business, our employees aren’t just working for a corporation, they are working to carry on the family tradition and contribute to the family legacy. In addition, family members are less likely to leave you and go to work for someone else. They realize if they leave the job, even if they may make more money, they can’t leave the relationship. Family loyalty keeps generations working together year after year. Firing someone close leads to stress outside of the company walls and it’s usually avoided if possible.

Dịch:

Có nhiều lý do tại sao làm việc với gia đình có thể là một lợi thế. Thứ nhất, có một mức độ tin cậy mà chúng ta không thể mong đợi hoặc nhận được từ những người không phải là thành viên trong gia đình. Trong một doanh nghiệp gia đình, nhân viên của chúng ta không chỉ làm việc cho một tập đoàn, họ đang làm việc để tiếp nối truyền thống gia đình và đóng góp cho di sản của gia đình. Ngoài ra, các thành viên trong gia đình ít có khả năng rời bỏ bạn và đi làm thuê cho người khác. Họ nhận ra rằng nếu họ rời bỏ công việc, ngay cả khi họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn, họ không thể rời bỏ mối quan hệ. Lòng trung thành của gia đình giúp các thế hệ làm việc cùng nhau năm này qua năm khác. Việc sa thải ai đó thân thiết dẫn đến căng thẳng bên ngoài công ty và điều này thường được tránh nếu có thể.

2.2. Why do people like to set up a family business?

There are many positive reasons for starting a family business, including earning income, working for yourself, employing family members and having a business to pass down to the next generation. And, when you hire your children, they gain work experience as they earn income. Moreover, starting a business can bring family members closer and allow you to build something together. These businesses can create wealth and opportunities, along with a legacy for future generations.

Dịch:

Có nhiều lý do tích cực để bắt đầu một doanh nghiệp gia đình, bao gồm kiếm thu nhập, làm việc cho bản thân, thuê các thành viên trong gia đình và kinh doanh để truyền lại cho thế hệ sau. Và, khi bạn thuê con cái của mình, chúng sẽ có được kinh nghiệm làm việc khi chúng kiếm được thu nhập. Hơn nữa, khởi nghiệp có thể mang các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn và cho phép bạn cùng nhau xây dựng điều gì đó. Những doanh nghiệp này có thể tạo ra của cải và cơ hội, cùng với di sản cho các thế hệ tương lai.

2.3. What are the advantages and disadvantages of a family business?

Family-owned businesses are ideal in theory because working with family members are meant to form a grounded and loyal foundation for the company. Another trait found in family-owned businesses is that the family members will often exhibit more dedication and commitment to the shared common goals. However, in a family business, there can be a great deal of pressure on future generations to keep the business going, even if they have no real interest in doing so. Furthermore, some family businesses will appoint family members into roles that they do not have the skills or training for, which can have a negative effect on the success of the business and lead to a stressful working environment.

Dịch:

Về lý thuyết, doanh nghiệp do gia đình làm chủ là lý tưởng vì làm việc với các thành viên trong gia đình có nghĩa là để hình thành nền tảng vững chắc và trung thành cho công ty. Một đặc điểm khác được tìm thấy trong các doanh nghiệp do gia đình làm chủ là các thành viên trong gia đình thường sẽ thể hiện sự cống hiến và cam kết nhiều hơn đối với các mục tiêu chung được chia sẻ. Tuy nhiên, trong một doanh nghiệp gia đình, có thể có rất nhiều áp lực đối với các thế hệ tương lai để duy trì hoạt động kinh doanh, ngay cả khi họ không thực sự quan tâm đến việc đó. Hơn nữa, một số doanh nghiệp gia đình sẽ bổ nhiệm các thành viên gia đình vào những vai trò mà họ không có kỹ năng hoặc không được đào tạo, điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự thành công của doanh nghiệp và dẫn đến một môi trường làm việc căng thẳng.

2.4. Should companies promote competition, and why?

I think competition is important to businesses because it enables them to identify their specific and unique traits that are appealing to customers. Identifying and harnessing these traits will enable companies to market their business more effectively and bring in new customers. Another reason why companies should promote competition is to build loyalty. The more a customer chooses your product over a competitor’s, the more likely they are to continue choosing you.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng cạnh tranh là quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó cho phép họ xác định những đặc điểm cụ thể và độc đáo của họ để thu hút khách hàng. Việc xác định và khai thác những đặc điểm này sẽ cho phép các công ty tiếp thị hoạt động kinh doanh của mình hiệu quả hơn và mang lại nhiều khách hàng mới. Một lý do khác tại sao các công ty nên thúc đẩy cạnh tranh là để xây dựng lòng trung thành. Khách hàng càng chọn sản phẩm của bạn nhiều hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh thì càng có nhiều khả năng họ tiếp tục chọn bạn.

Xem thêm: Describe something that you lost in a public place – Đề thi IELTS Speaking ngày 24/06/2022

Hy vọng với những kiến thức bổ ích được TalkFirst phân tích liên quan tới chủ đề “Describe a family member who you want to work with in the future” – Đề thi IELTS Speaking ngày 26/06/2022 sẽ giúp các bạn nắm vững hơn về cấu trúc đề thi và bổ sung thêm nhiều kiến thức liên quan tới chủ đề. Chúc bạn đạt được band điểm cao như mong muốn nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!