Search
Close this search box.

Bị động Quá khứ tiếp diễn: Công thức, cách dùng và bài tập

Câu bị động quá khứ tiếp diễn là sự kết hợp giữa cấu trúc câu bị động và thì quá khứ tiếp diễn. Cụ thể bị động quá khứ tiếp diễn được sử dụng như thế nào và ngữ cảnh cụ thể ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn: công thức, cách dùng và bài tập
Câu bị động thì Quá khứ tiếp diễn: công thức, cách dùng và bài tập

1. Tổng quan về Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn 

Định nghĩa: Dạng bị động của thì quá khứ tiếp diễn (past continuous passive voice) được sử dụng khi muốn nhấn mạnh vào hành động đang diễn ra trong quá khứ mà không cần biết đến người thực hiện hành động đó.

Công thức câu bị động của thì quá khứ tiếp diễn:

Công thức
Khẳng định (Statement)was/ were being + past participle
Phủ định (Negative)was/ were not (wasn’t/ weren’t) being + past participle
Câu hỏi (Question)Was/ Were + S + being + past participle ?

Lưu ý: “was” được sử dụng với “I, he, she, it,” hoặc với danh từ số ít, còn “were” được sử dụng với “you, we, they,” hoặc với danh từ số nhiều.

Cách dùng câu bị động của thì quá khứ tiếp diễn:

Dạng bị động của thì quá khứ tiếp diễn được sử dụng trong tiếng Anh để nhấn mạnh vào hành động đang diễn ra trong quá khứ và không quan trọng người thực hiện hành động đó. Dưới đây là một số trường hợp thường sử dụng dạng này, cùng với ví dụ và giải thích. 

1. Khi muốn nhấn mạnh vào hành động đang diễn ra trong quá khứ mà không quan trọng người thực hiện:

 • Ví dụ: The car was being fixed.
  • Giải thích: Chúng ta quan trọng việc xe hơi đang được sửa chữa, không quan trọng ai đang sửa.

2. Khi người nói không muốn đề cập đến người thực hiện hành động:

 • Ví dụ: The book was being read.
  • Giải thích: Chúng ta quan trọng việc sách đang được đọc, không quan trọng ai đang đọc.

3. Khi muốn đưa sự chú ý lên hành động đang diễn ra trong quá khứ:

 • Ví dụ: The problem was being solved.
  • Giải thích: Chúng ta muốn đưa sự chú ý lên việc vấn đề đang được giải quyết.

4. Khi muốn nhấn mạnh vào hành động đang xảy ra đồng thời với một hành động khác trong quá khứ:

 • Ví dụ: While I was sleeping, the cake was being baked.
  • Giải thích: Chúng ta muốn nhấn mạnh vào việc bánh đang được nướng đồng thời với hành động ngủ của mình.

5. Khi muốn nêu hành động đã được chuẩn bị hoặc đã được bắt đầu trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ:

 • Ví dụ: By 5 o’clock yesterday afternoon, the report was being written.
  • Giải thích: Chúng ta muốn nêu rõ rằng vào lúc 5 giờ chiều hôm qua, báo cáo đang được viết.

Như vậy, dạng bị động của thì quá khứ tiếp diễn giúp chúng ta tập trung vào hành động đang diễn ra trong quá khứ mà không cần biết người thực hiện, hoặc muốn đưa sự chú ý đến việc hành động đang xảy ra.

Xem thêm: Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): Công thức và bài tập

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài tập Câu bị động thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập 1: Chuyển câu chủ động thành câu bị động thì quá khứ tiếp diễn

 1. They were fixing the car.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. She was cooking dinner.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. We were watching a movie.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. He was painting the walls.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. The students were studying for the exam.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. They were cleaning the house.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. She was reading a book.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. The chef was preparing a delicious meal.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. They were playing football.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. He was writing an email.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. The workers were building a new bridge.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. She was teaching English.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. We were waiting for the bus.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. He was repairing the computer.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. The children were playing in the park.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. They were discussing the project.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. She was knitting a sweater.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. The team was practicing for the match.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. He was writing a report to his boss.

…………………………………………………………………………………………………………….

 1. They were having a meeting.

…………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án:
 1. The car was being fixed by them.
 2. Dinner was being cooked by her.
 3. A movie was being watched by us.
 4. The walls were being painted by him.
 5. The exam was being studied for by the students.
 6. The house was being cleaned by them.
 7. A book was being read by her.
 8. A delicious meal was being prepared by the chef.
 9. Football was being played by them.
 10. An email was being written by him.
 11. A new bridge was being built by the workers.
 12. English was being taught by her.
 13. The bus was being waited for by us.
 14. The computer was being repaired by him.
 15. The park was being played in by the children.
 16. The project was being discussed by them.
 17. A sweater was being knitted by her.
 18. The match was being practiced for by the team.
 19. A report was being written to his boss by him.
 20. A meeting was being had by them.

Bài tập 2: Lựa chọn đáp án đúng

1. The house ___________  by them.

A. build

B. was being built

C. has been built

2. Dinner ___________ by her.

A. was cooking

B. was being cooked

C. was cooked

3. A movie ___________ by us.

A. was watching

B. was being watched

C. was watched

4. The walls ___________ by him.

A. were painting

B. were being painted

C. were painted

5. The exam ___________ for by the students.

A. was studying 

B. was being studied 

C. was studied

6. The house ___________ by them.

A. was cleaned 

B. was being cleaned 

C. was cleaning

7. A book ___________ by her.

A. was read 

B. was being read 

C. was reading

8. A delicious meal ___________ by the chef.

A. was preparing 

B. was being prepared 

C. was prepared

9. Football ___________ by them.

A. was playing 

B. was being played 

C. was played

10. An email ___________ by him.

A. was writing 

B. was being written 

C. was written

11. A new bridge ___________ by the workers.

A. was being built 

B. was building 

C. was built

12. English ___________ by her.

A. was teaching 

B. was being taught 

C was taught

13. The bus ___________ for by us.

A. was waiting 

B. was being waited 

C was waited

14. The computer ___________ by him.

A. was repaired 

B. was being repaired 

C. was repairing

15. The game ___________ by the children.

A. was played 

B. was being played 

C. was playing

16. The project ___________ by them.

A. was discussing 

B. was being discussed 

C. was discussed

17. A sweater ___________ by her.

A. was knitted 

B. was being knitted 

C. was knit

18. The match ___________ for by the team.

A. was practiced 

B. was being practiced 

C. was practicing

19. Work ___________ to by him.

A. was driving 

B. was being driven 

C. was driven

20. A meeting ___________ by them.

A. was having 

B. was being had 

C. was had

21. The song ___________ by the choir.

A. was singing 

B. was being sung 

C. was sung

22. The cake ___________ by her.

A. was baking 

B. was being baked 

C. was baked

23. The streets ___________ by the city workers.

A. were cleaning 

B. were being cleaned 

C. were cleaned

24. The letter ___________ by him.

A. was writing 

B. was being written 

C. was written

25. The fire ___________ by the firefighters.

A. was extinguishing 

B. was being extinguished 

C. was extinguished

Đáp án:
 1. was being built
 2. was being cooked
 3. was being watched
 4. were being painted
 5. was being studied
 6. was being cleaned
 7. was being read
 8. was being prepared
 9. was being played
 10. was being written
 11. was being built
 12. was being taught
 13. was being waited
 14. was being repaired
 15. was being played
 16. was being discussed
 17. was being knitted
 18. was being practiced
 19. was being driven
 20. was being had
 21. was being sung
 22. was being baked
 23. were being cleaned
 24. was being written
 25. was being extinguished

Bài tập 3: Chia động từ cho các câu sau

 1. The house ______________ (build) by them.
 2. Dinner ______________ (cook) by her.
 3. A movie ______________ (watch) by us.
 4. The walls ______________ (paint) by him.
 5. The exam ______________ (study) for by the students.
 6. The house ______________ (clean) by them.
 7. A book ______________ (read) by her.
 8. A delicious meal ______________ (prepare) by the chef.
 9. Football ______________ (play) by them.
 10. An email ______________ (write) by him.
 11. A new bridge ______________ (build) by the workers.
 12. English ______________ (teach) by her.
 13. The bus ______________ (wait) for by us.
 14. The computer ______________ (repair) by him.
 15. The park ______________ (play) in by the children.
 16. The project ______________ (discuss) by them.
 17. A sweater ______________ (knit) by her.
 18. The match ______________ (practice) for by the team.
 19. Work ______________ (drive) to by him.
 20. A meeting ______________ (have) by them.
 21. The song ______________ (sing) by the choir.
 22. The cake ______________ (bake) by her.
 23. The streets ______________ (clean) by the city workers.
 24. The letter ______________ (write) by him.
 25. The fire ______________ (extinguish) by the firefighters.
Đáp án:
 1. was being built
 2. was being cooked
 3. was being watched
 4. were being painted
 5. was being studied
 6. was being cleaned
 7. was being read
 8. was being prepared
 9. was being played
 10. was being written
 11. was being built
 12. was being taught
 13. was being waited
 14. was being repaired
 15. was being played
 16. was being discussed
 17. was being knitted
 18. was being practiced
 19. was being driven
 20. was being had
 21. was being sung
 22. was being baked
 23. were being cleaned
 24. was being written
 25. was being extinguished

Tóm lại, câu bị động quá khứ tiếp diễn được sử dụng để chỉ việc một đối tượng đang bị tác động bởi một tác nhân nào đó trong quá khứ. Hy vọng những diễn giải và bài tập trong bài sẽ giúp bạn hiểu sâu kiến thức này và áp dụng nhuần nhuyễn trong thực tế nhé!

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn