Search
Close this search box.

Describe a rule that you don’t like – Đề IELTS Speaking 18/03/2022

Phân tích chi tiết đề “Describe a rule that you don’t like” IELTS Speaking hay Describe a rule in school you liked/disliked, Describe a rule that you don’t like follow up.

Lưu ý: Bạn sẽ có thời gian trả lời chủ đề này trong một đến hai phút. Bạn có một phút để suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói và có thể ghi chú một số thông tin nếu bạn muốn.

Bài mẫu đề thi ngày 18/03/0222

1. Đề thi & bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 18/03/2022

Đề thi IELTS Speaking Part 2:
Describe a rule that you don’t like.
You should say:
– What it is?
– Why don’t you like it?
– How do others feel about the rule?
– And explain whether you’ve followed the rule?

Bài mẫu band 7.5

Today I would like to tell you about a recent regulation that upsets me.

It is the newly applied regulation for young people to get married before 30 years old. This means young people who are still single after the age of 30 will face some difficulties in processing paperwork at governmental offices if they need to renew their ID, their passport or even worse: they will have to pay higher income tax for themselves annually.

Well, it is certainly a ridiculous thing that our “big bosses” ever think of because marriage is obviously a personal choice that must be built on the foundation of love and affection. Without love, marriage is no more than a business trade in which the two partners cooperate to produce a baby and financially depend on each other. That’s the dumbest situation ever.

When I asked everybody around me like my friends and parents, they also agreed that this rule is bizarre and unacceptable. Most of my friends are above 30 and they are still single but happy. My parents also got married when they were 35 but we haven’t had any serious family issues so far.

However, after carrying out some research on the internet, I realized the government wanted to enforce this law because for the past two decades, Vietnam has seen a slow population growth rate and people are getting older and have fewer children while the economy is still growing and needs more young workers. This is somehow true because I could also see that since the 1990s, couples like my parents decided to have only two children because the financial demand to bring up a child is increasingly a burden. Besides, the more developed the economy is, the less people desire to share their time and money for another person.

Anyway, though I understand the government’s motivation to issue this law, I still don’t think it will be applicable well for all the citizens like us because we are for sure to pursue happiness at the end of the day, not a baby. So I will never abide by this law.

That is all I would like to say. Thanks for your listening.

IELTS Speaking Part 2: Cách trả lời và bài mẫu theo chủ đề thường gặp

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng

 • to process paperwork: xử lý thủ tục giấy tờ
 • to pay higher income tax: trả thuế thu nhập cao hơn
 • ridiculous: nực cười
 • the foundation of love and affection: nền tảng tình yêu và tình thương
 • a business trade: một thương vụ kinh doanh
 • to cooperate: hợp tác
 • the dumbest situation: tình huống ngớ ngẩn nhất
 • bizarre: kỳ cục
 • to carry out some research: thực hiện một số nghiên cứu
 • to enforce a law: thi hành luật
 • to witness a slow population growth rate: chứng kiến tốc độ tăng dân số chậm
 • financial demand: nhu cầu tài chính
 • to bring up a child: nuôi dạy một đứa trẻ
 • a burden: một gánh nặng
 • desire to do something: mong muốn làm điều gì đó
 • motivation: động lực
 • citizens: công dân
 • pursue happiness: theo đuổi hạnh phúc
 • abide by a law: tuân thủ luật pháp

Bản dịch:

Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về một quy định gần đây khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Gần đây, người ta mới áp dụng một điều luật mới rằng người trẻ phải kết hôn trước 30 tuổi. Điều này có nghĩa là những người trẻ nếu vẫn còn độc thân sau 30 tuổi sẽ gặp một số khó khăn trong việc xử lý các thủ tục giấy tờ tại các cơ quan chính phủ chẳng hạn như nếu họ cần gia hạn chứng minh thư, hộ chiếu hoặc thậm chí tệ hơn: họ sẽ phải trả thuế thu nhập cao hơn cho bản thân hàng năm.

Chà, đó chắc chắn là một điều nực cười mà các “sếp lớn” của chúng ta từng nghĩ tới bởi vì hôn nhân rõ ràng là một lựa chọn cá nhân phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu và tình thương. Không có tình yêu, hôn nhân không hơn gì một cuộc buôn bán kinh doanh trong đó hai người hợp tác để sinh con và phụ thuộc vào nhau về mặt tài chính. Thật là quá ngớ ngẩn!

Khi tôi hỏi tất cả những người xung quanh tôi như bạn bè và bố mẹ, họ cũng đồng ý rằng điều luật này thật kỳ cục và không thể chấp nhận được. Hầu hết bạn bè của tôi đều trên 30 và họ vẫn độc thân nhưng hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng kết hôn khi họ 35 tuổi nhưng trong gia đình tôi chưa có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện một số nghiên cứu trên internet, tôi nhận ra rằng chính phủ muốn thực thi luật này vì trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến ​​tốc độ tăng dân số chậm và người dân ngày càng già đi và có ít con cái hơn trong khi nền kinh tế vẫn trên đà tăng trưởng và cần có thêm nhân lực trẻ. Điều này phần nào đúng vì tôi cũng có thể thấy rằng từ những năm 1990, các cặp vợ chồng như bố mẹ tôi quyết định chỉ có hai con do nhu cầu tài chính để nuôi dưỡng một đứa trẻ đang ngày càng là một gánh nặng. Bên cạnh đó, nền kinh tế càng phát triển, con người càng ít muốn chia sẻ thời gian và tiền bạc của mình cho một người khác.

Dù sao đi nữa, mặc dù tôi hiểu động cơ của chính phủ khi ban hành luật này, tôi vẫn không nghĩ rằng nó sẽ có thể áp dụng được cho tất cả những người dân như chúng ta bởi vì chúng ta chắc chắn sẽ xác định hạnh phúc là đích đến cuối cùng chứ không phải là một đứa trẻ. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tuân theo điều luật này.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 18/03/2022

What are the rules students should follow at school?

If my memory serves me right, I recall that when I was in school, the rules that the school used to impose on me were to be on time, to have a decent hairstyle with only black color, and to wear uniform at all times. When I think about those days. I still feel freaked out, wondering how I could survive such a harsh and hostile place.

Dịch:

Theo như tôi còn nhớ thì khi tôi còn đi học, các quy tắc mà nhà trường áp đặt cho tôi là phải đúng giờ, để kiểu tóc tươm tất chỉ với màu đen và mặc đồng phục mọi lúc. Khi tôi nghĩ về những ngày đó. Tôi vẫn cảm thấy khiếp đảm, tự hỏi làm thế nào tôi có thể sống sót ở một nơi khắc nghiệt như vậy.

Xem thêm: Describe a person you follow on social media – Đề IELTS Speaking 17/03/2022

Are the rules at school good or bad?

Yes, those rules are awful for those who have strong personalities. Besides, they also kill an individual’s unique color and make it hard for them to develop their own strengths and competitive advantages. For example, because we were taught in school to listen to our teacher (they are the best), debating with our teacher is considered rude and disrespectful. Consequently, students in this case grow up flattering others to advance in their career without knowing their true capabilities.

Dịch:

Vâng, những quy tắc đó thật khủng khiếp đối với những người có cá tính mạnh. Bên cạnh đó, chúng cũng giết chết màu sắc độc đáo của một cá nhân và khiến họ khó phát huy được thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của chính mình. Ví dụ, bởi vì chúng ta được dạy ở trường phải nghe lời giáo viên của mình (họ là những người giỏi nhất), tranh luận với giáo viên của chúng ta bị coi là thô lỗ và thiếu tôn trọng. Hậu quả là học sinh trong trường hợp này lớn lên lf những kẻ nịnh bợ chỉ biết tâng bốc người khác để thăng tiến trong sự nghiệp của mình mà không cần biết đến thực lực của bản thân.

Do people often violate the rules in Viet Nam?

Oh honestly speaking, yes, we violate the petty rules quite usually because some of the rules are just nonsense and thoughtless. For example, a couple of years ago, there was a campaign of reclaiming the pavements for pedestrians from the street vendors because the pavements are for walking people who need to be empty. The campaign was controversial as besides clearing the pavement, it also took away the livelihood of poor people in the working class who had no choice but to earn their living on the street. I think if the lawmakers had had a sensitive heart to feel, they would have offered the street vendors some alternatives to make ends meet so that they wouldn’t occupy the pavements like that.

Dịch:

Ồ, thành thật mà nói, vâng, chúng tôi phạm luật lặt vặt khá thường xuyên bởi vì một số quy tắc khá là vô nghĩa và thiếu suy nghĩ. Ví dụ, một vài năm trước, có một chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ từ những người bán hàng rong vì vỉa hè là để đi bộ, cần được thông thoáng. Chiến dịch này đã gây tranh cãi vì bên cạnh việc dọn sạch vỉa hè, nó còn lấy đi kế sinh nhai của những người nghèo thuộc tầng lớp lao động không có sự lựa chọn nào cách nào khác ngoài việc kiếm sống trên đường phố. Tôi nghĩ nếu các nhà làm luật có một trái tim nhạy cảm để cảm nhận, họ sẽ mang cho những người bán hàng rong một số phương án thay thế để kiếm sống để họ không chiếm dụng vỉa hè nữa.

What rules should children follow at home?

As we are still heavily influenced by Confucianism in Vietnam, at home children must listen and respect the elders by obeying whatever they say without discussing. This had led to some serious consequences like domestic violence, depression among children and emotional inhibition. Recently the netizens have been enraged by a story of a little girl who was violated to death by her stepmother but the neighbors around the house did not do anything to help because they thought it was just a mother teaching her daughter. I hope this heartbreaking story will never happen again in our society.

Dịch:

Vì chúng ta vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo ở Việt Nam, ở nhà trẻ em phải nghe lời và tôn trọng người lớn tuổi bằng cách tuân theo bất cứ điều gì họ nói mà không được cãi. Điều này đã dẫn đến một số hậu quả nghiêm trọng như bạo lực gia đình, trầm cảm ở trẻ em và ức chế cảm xúc. Mới đây, cư dân mạng phẫn nộ trước câu chuyện một bé gái bị mẹ kế hành hạ đến chết nhưng hàng xóm xung quanh không ai giúp đỡ vì cho rằng đó chỉ là một bà mẹ đang dạy dỗ con gái. Tôi mong câu chuyện đau lòng này sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong xã hội chúng ta nữa.

Đừng quên theo dõi TalkFirst để được cập nhật bài mẫu đề thi IELTS Speaking liên tục và mới nhất nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTS và Khóa học Luyện thi IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn