Search
Close this search box.

Review đề thi thật IELTS Reading mới nhất 2023 tại IDP & BC [Cập nhật liên tục]

Cùng TalkFirst tham khảo đề thi thật IELTS Reading 2023 tại IDP & BC được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Để có thể nhanh chóng tăng band điểm, bạn đừng quên thực hành và theo dõi đề thi IELTS Reading liên tục mỗi ngày nhé!

Đề thi IELTS Reading 2023

1. Một số lưu ý về đề thi IELTS Reading 2023

Một bài thi IELTS Reading thông thường sẽ bao gồm: 40 câu hỏi được chia thành 3 đoạn văn (Passages). Đa phần các đoạn văn xuất hiện trong bài IELTS Reading được lấy từ sách, tạp chí hoặc các bài báo nước ngoài nên có độ dài trung bình từ 700 đến 1500 chữ.

Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi IELTS Reading:

 1. Matching information – Nối thông tin
 2. Matching headings – Chọn tiêu đề đúng
 3. Matching features – Nối đặc điểm
 4. Matching sentence endings – Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh
 5. Multiple choice – Câu hỏi trắc nghiệm
 6. Short-answer questions – Câu trả lời ngắn
 7. Identifying information – Câu hỏi True False Not given
 8. Identifying the writer’s views – Câu hỏi Yes No Not given
 9. Sentence/Summary/Note/Table/Flow-chart/Diagram label completion: Hoàn thành câu/bảng/biểu đồ

2. Tổng hợp đề thi thật IELTS Reading năm 2023

2.1. Đề IELTS Reading 01.2023

Đề thi ngày 02.01.2023

Part 1: T/F/NG & MCQs

Part 2: Matching heading & Two-words

Part 3: Word fill & Y/N/NG

Đề thi ngày 06.01.2023

Part 1: Sentence completion

Part 2: T/F/NG + MCQs

Part 3: Y/N/NG + Word fill

Đề thi ngày 09.01.2023

Part 1: Matching headings

Part 2: MCQs + Y/N/NG

Part 3: Summary + MCQs

Đề thi ngày 12.01.2023

Part 1: Weaver Ant

 • T/F/NG
 • Gap fill

Part 2: Type of building

 • Two word
 • Matching information

Part 3: Research in New Zealand

 • Y/N/NG
 • MCQs
 • Summary completion

Đề thi ngày 13.01.2023

Part 1: Word fill

 • T/F/NG

Part 2: Animals and their size

 • Matching features
 • Matching information
 • T/F/NG

Part 3: Sherlock Holmes

 • MCQs
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 15.01.2023

Part 1: Collection of seeds

 • Matching info
 • MCQs

Part 2: Gun powder manufacture

 • T/F/NG
 • Word fill

Part 3: Itchy and Pain

 • MCQs
 • One-word

Đề thi ngày 19.01.2023- Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Amazon forest

 • Two-word
 • Matching information

Part 2: Street art

 • T/F/NG
 • Word fill

Part 3: Accident in business

 • Y/N/NG
 • MCQs

Đề thi ngày 28.01.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: Body language

 • T/F/NG
 • MCQs
 • Word fill

Part 2: Light detection from space

 • Matching headings
 • Word Fill

Part 3: Book Review – The discovery of slowness (Sten Nadolny)

 • Matching info
 • Word filling
 • MCQs

2.2. Đề IELTS Reading 02.2023

Đề thi ngày 02.02.2023

Part 1: Barcode
Part 2:
Cars
Part 3:
Synaesthesia

Đề thi ngày 04.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: The life of Beatrix Potter

 • T/F/NG

Passage 2:

 • Matching headings
 • Matching name
 • Summary completion

Passage 3:

 • Matching information
 • Điền từ
 • Diagram completion

Đề thi ngày 05.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Passage 1: Radiocarbon Dating

Passage 2: Bilinguals

 • One word
 • Matching information

Passage 3:

 • One word
 • Matching features

Đề thi ngày 10.02.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (computer – based)

Passage 1: The disappearance of thylacine

Passage 2: The problem in waste of 21st century

Passage 3: The communication of science

Đề thi ngày 11.02.2023 – Tại Atlanta

Part 1: Motor buses, trams, trains, elevated railway and moving pavement

Part 2: Eating less and ageing

Part 3: Language is a great invention of human

Đề thi ngày 16.02.2023

Part 1: Reef of Yolanda

 • One word
 • T/F/NG

Part 2: Food Packaging

 • Matching heading
 • Matching company & products
 • Filling word

Part 3: Communicate using language

 • Y/N/NG
 • Multiple Choice
 • Filling with A-H

Đề thi ngày 20.02.2023

Passage 1: US female students enroll in engineering

Passage 2: Picture

 • Matching features
 • Summary

Passage 3: The North

Đề thi ngày 25.02.2023 – Tại BC

Part 1: Chocolate

Part 2: How to happy

Part 3: Space

2.3. Đề IELTS Reading 03.2023

Đề thi ngày 01.03.2023

Part 1: Feedback’s Customer

Part 2: Map và MCQs

Part 3: MCQs

Đề thi ngày 02.03.2023

Part 1: Complain about something

Part 2: Map

Part 3: Multiple choice

Đề thi ngày 03.03.2023

Section 1: One word

Section 2: More than 2 words + Multiple choices

Section 3: Diagram + Multiple choices

Đề thi ngày 04.03.2023

Part 1: Fill in graph

Part 2: Map + Filling words

Part 3: One word

Đề thi ngày 11.03.2023

Part 1: Combo multiple +matching feature

Part 2: Heritage farm

Part 3: Function brain

Đề thi ngày 12.03.2023

Part 1: Coffee

 • T/F/NG + Filling a word

Part 2: IQ Score

Part 3: Greek

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 18.03.2023

Part 1: no more than 2 words + T/F/NG

Part 2: T/F/NG + Answer the question

Part 3: Soviet’s New Working Week

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • Answer the question

Đề thi ngày 22.03.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Gas ,oil lamp

Part 2: Dolphin

Part 3: Matching headings

2.4. Đề IELTS Reading 04.2023

Đề thi ngày 01.04.2023

Part 1: English canals

 • T/F/NG

Part 2: Scientist jokes

Part 3: How company motivate employees?

 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 02.04.2023

Part 1: No more than 1 words và TFNG

Part 2: Matching heading, multiple choice, no more than 1 words.

Part 3: Matching infor, YNNG, Multiple choice.

Đề thi ngày 04.04.2023 – Tại IDP Đà Nẵng

Part 1: T/F/NG

Part 3: Y/N/NG + One word

Part 3: Photography in Australia

 • Y/N/NG

Đề thi ngày 06.04.2023

Part 1: T/F/NG + One word

Part 2: Matching info + Matching features + One word

Part 3: MCQs + Matching info

Đề thi ngày 08.04.2023

Passage 1: Traditional Maori medicines (T/F/NG + completions)

Passage 2: Classical music (headings + completion + MCQs)

Passage 3: Maping your mind (Y/N/NG + MCQs + matching)

Đề thi ngày 09.04.2023

Part 1: Historical australian national library

Part 2: Quarry in egypt

Part 3: The hazards of multitasking

Đề thi ngày 14.04.2023

Passage 1: Filling a word

Passage 2: Matching heading + Two words.

Passage 3: Children & symbols

 • Multiple choice
 • One word

Ngày 17.04.2023

Part 1: T/F/NG + Filling a word.
Part 2: Matching information.

Ngày 18.04.2023 – Tại BC Viettel

Part 1: Skyscrapers

 • T/F/NG

Part 2: Matching headings

Part 3: Self-esteem

 • Matching names
 • Matching headings
 • T/F/NG

Ngày 22.04.2023

Passage 1: The owl – a most distinctive bird

 • One word only from the text for each answer
 • T/F/NG True

Passage 2: Norman Rockwell

 • One word only from the text for each answer
 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Mirrors

 • Matching ideas
 • Multiple choice
 • Y/N/NG

Ngày 23.04.2023 – Tại IDP NEU

Passage 1: TFNG và No more than two words

Passage 2: TFNG, Matching info

Passage 3: Matching headings, matching sentence endings , MCQ , MC

Ngày 21.04.2023 – Tại VTED KTD

Part 1: T/F/NG + one word
Part 2: Matching Headings + Matching names + Summary
Part 3: Y/N/NG + Multipe choice + Summary

Ngày 26.04.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh (computer-based)

Part 1: TFNG + completion (1 word)

Part 2: Matching headings + matching feature + completion (1 word): về multi-tasking

Part 3: Matching endings + completion (1 word) + MCQ

Ngày 27.04.2023 – Tại IDP NEU

Task 1: Cafein

Task 2: Telecommuting

Task 3: Origin of language

Ngày 29.04.2023

Part 1: the lighting

Part 2: tasimania tiger

Part 3: woman leader

2.5. Đề IELTS Reading 05.2023

Ngày 03.05.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Moa birds

 • T/F/NG

Part 2: Vitamin & supplementary

 • T/F/NG và Matching info

Part 3: T/F/NG và MCQ

Ngày 06.05.2023 – IDP NEU

Part 1: T,F,NG; one word

Part 2: Matching features; one word

Part 3: Multiple choice; matching features

Ngày 09.05.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ (computer-based)

Part 1: The insects-free village (T/F/NG, No more than two words)

Part 2: Coastal archeology ở Britain (T/F/NG, MC, MC chọn 3/6)

Part 3: Refraction (Matching Paragraph Information, Summary điền no more than two words)

Ngày 10.05.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Two words

Part 2: Artists

 • Multiple choice

Part 3: MCQ

 • Y/N/NG
 • Fiiling a word

2.6. Đề IELTS Reading 06.2023

Ngày 08.06.2023

Passage 1: China’s new railway system

Passage 2: Why do we sleep?

Passage 3: Why societies collapse?

Ngày 21.06.2023

Passage 1: Whale

 • gap filling
 • TFNG

Passage 2: Archaeological underwater

 • gap filling
 • no more than 2 words/ a number
 • matching, MCQ

Passage 3: Headphone TFNG, MCQ

2.7. Đề IELTS Reading 07.2023

Ngày 04.07.2023

Passage 1: Australia’s history through newspaper

 • TFNG
 • Complete the summary

Passage 2: What makes us happy

Passage 3: Megafauna YNNG + MCQ + Summary

Ngày 05.07.2023

Part 1: Shipwreck (gap filling, 7 TFNG)

Part 2: Vertical farming (heading)

Part 3: Can’t remember (gap filling, ynng)

Ngày 06.07.2023

Passage 1: TFNG

Passage 2: Matching heading

Passage 3: Matching info, MCQ

Ngày 08.07.2023

Part 1: T/F/NG

Part 2: Screen reading (multiple choices, matching headings)

Part 3: Video games

Ngày 09.07.2023

Passage 1: Bodie: America’s most famous ghost town

Passage 2: youth and street soccer

Passage 3: using advanced technology in developing countries

2.8. Đề IELTS Reading 08.2023

Ngày 02.08.2023

Part 1: History of Barrels

 • T/F/NG
 • Flowchart
 • Two words and or a number

Part 2: Coral Reef

 • Matching infor
 • Matching quotes
 • One word

Part 3: Psychology

 • Y/N/NG
 • Multiple choice
 • Summary

Ngày 06.08.2023

Part 1: Cây và quả olive, công dụng và process làm dầu từ quả olive

Part 2: Bình phẩm về background, sức ảnh hưởng nhà văn Stevensons người Scotland

Part 3: Thị giác của sinh vật biển tùy theo độ sâu mà sinh vật biển đó sinh sống.

Ngày 08.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Part 1: Reduce food wastage

 • T/F/NG
 • Gap filling

Part 2: Rock forest

 • Mcq
 • Gap filling
 • Matching headings

Part 3: Tasmania’s MONA

 • T/F/NG
 • MCQs
 • Gap filling

Ngày 09.08.2023 – Tại IDP Ngọc Khánh

Part 1: T/F/NG + One word

Part 2: Stress less

 • Mcq
 • Matching infor
 • Two words

Part 3: Matching headings + T/F/NG + Labelling

Ngày 23.08.2023

Passage 1: Potatoes

Passage 2: Living things

Passage 3: Trees

Ngày 23.08.2023 – Tại BC UAC Nguyễn Đình Chiểu

Passage 1: All about SILK (Cam 1)

Passage 2: Matching info

Passage 3: Unhappiness

Ngày 26.08.2023 – Tại IDP NEU

Part 1: Fabric tradings

Part 2: T/F/NG

Part 3: Extinction of Minority language

 • Full matching +4 feature+ 2 multiple

Ngày 26.08.2023 – Tại IDP Hai Bà Trưng

Passage 1: Cane toads (cóc mía) ở Australia Dạng T/F/NG + điền 1 word summary

Passage 2: Ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế ở New Zealand Dạng tìm đoạn văn chứa ý đã cho + điền 1 word vào summary

Passage 3: First migrations of human on the south-America continent Dạng MCQ long sentence + điền summary

Ngày 26.08.2023 – Tại BC Hải Phòng

Passage 1: Australia’s cane toads problem

Passage 2: Health System in New Zealand

Passage 3: Patagonia peopling

Ngày 28.08.2023 – Tại BC Khúc Thừa Dụ

Passage 1: Wasting Food

 • Two words
 • T/F/NG

Passage 2: Development

Passage 3: Travel writing

2.9. Đề IELTS Reading 09.2023

Ngày 02.09.2023

Passage 1: FNG + Điền từ

Passage 2: Homo sapiens hay Neanderthals (Matching headings + multiple choices 2 câu + điền từ)

Passage 3: Matching information + TFNG + Matching features

Ngày 18.09.2023

Passage 1: (T/F/N+ gap fill+…)

Passage 2: matching heading+ gap filling

Passage 3: kế hoạch quy hoạch ở Úc (multiple choice+ Y/N/NG+ điền từ cho sẵn vào chỗ trống)

Ngày 26.09.2023

Passage 1: T/F/NG, Gap filling

Passage 2: Matching headings, MC

Passage 3: MC, Y/N/NG, Gap filling

2.10. Đề IELTS Reading 10.2023

Ngày 18.10. 2023

Passage 1: Matching headings and fill in 3 words

Passage 2: Matching info, tên tác giả, fill in 1 word

Passage 3: T/F/NG, 2 words

Ngày 25.09.2023

Passage 1: Sa mạc Sahara (điền từ & T/F/NG)

Passage 2: The future of manufacturing – matching heading & điền từ & multiple choice

Passage 3: Home advantage in sports – multiple choice & Y/N/NG

2.11. Đề IELTS Reading 11.2023

Ngày 18.11. 2023

Passage 1: Crowding & density – 1 matching heading+ điền từ

Passage 2: Farming – 1 matching sentence với paragraph + matching subject với opinion + điền từ

Passage 3: Geography – T/F/NG + filling a word

Ngày 20.11. 2023

Passage 1: No more than two words True/False/Not given Multiple choices

Passage 2: (Australian parrots and their adaptation to habitat change) – Matching information Multiple choices + No more than 2 words

Passage 3: (Baby cognition) Multiple choices No more than 2 words

Ngày 21.10. 2023

Passage 1: Autralia airbone dentist T/F/NG, one word

Passage 2: Ocean creature, matching info, one word

Passage 3: Sand dunes, matching headings, one word

3. Forecast đề thi IELTS Reading Quý 4 năm 2023

Tháng 10/2023

Đề 1

Passage 1: Adolescent

 • Matching;
 • T/F/NG;
 • Answer question.

Passage 2: Facial Reconstruction

 • Multiple choice;
 • Gap filling;
 • 1 one word;
 • T/F/NG

Passage 3:

 • Heading;
 • Gap filling;
 • 3 words;
 • Answer question

Đề 2

Passage 1: Blackholes

 • T/F/NG
 • Multiple Choice

Passage 2: The history of the circus

 • Matching information
 • Matching feature (classification)
 • Sentence completion

Passage 3: The practical learning in the classroom

 • Multiple Choice
 • Summary
 • Y/N/NG

Tháng 11/2023

Đề 3

Passage 1: The importance of park

 • Matching Heading
 • Multiple choice

Passage 2: Quantitative research in Education

 • Match information
 • Multiple choice

Passage 3: Flavour and taste

 • Matching
 • True False Not given

Tháng 12/2023

Đề 4

Passage 1: Feeding the world

 • Y/N/NG
 • Matching info
 • Two words

Passage 2: The value of handwriting

 • Matching headings
 • Matching info
 • One word

Passage 3: Leatherback turtles

 • T/F/NG
 • Matching endings
 • Two words

Hy vọng các đề thi thật IELTS Reading 2023 & Bộ đề Forecast trên đây sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng Reading cũng như trau dồi thêm nhiều ngữ pháp & từ vựng cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bên cạnh đó, để nâng cấp Reading Skill, bạn nên dành thời gian đọc thêm thật nhiều tài liệu, sách báo, tin tức về tiếng Anh mỗi ngày để vừa nâng cấp được vốn từ vựng của bản thân vừa rút ngắn được lộ trình ôn thi IELTS hiệu quả.

Đừng quên theo dõi TalkFirst để được cập nhật đề thi IELTS Reading 2023 mỗi ngày nhé!

Chúc bạn thi tốt!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn