Search
Close this search box.

Mẫu bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường ấn tượng

Bạn đã bao giờ tự hỏi các hành động hàng ngày của chúng ta ảnh hưởng đến môi trường như thế nào chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá điều này qua bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường chuyên nghiệp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của việc thuyết trình bằng tiếng Anh về các vấn đề môi trường và đồng thời cung cấp cho bạn các ví dụ cụ thể, từ vựng hữu ích và hiểu rõ tầm quan trọng của chủ đề này để tạo nên một bài thuyết trình hấp dẫn và hiệu quả. Hãy cùng bắt đầu với TalkFirst nhé.

Bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường
Các mẫu bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường chuyên nghiệp

1. Bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường theo chủ đề

1.1. Bài thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Good morning, everyone. Today, I am going to talk about a pressing issue that affects us all – climate change. This phenomenon poses significant threats to our planet, and it is crucial that we understand its causes, impacts, and solutions.

Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. These changes can be natural, such as through variations in the solar cycle. However, since the 1800s, human activities have been the main driver of climate change, primarily due to the burning of fossil fuels like coal, oil, and gas.

The impacts of climate change are widespread and varied. Rising temperatures contribute to more extreme weather events, such as hurricanes, heatwaves, and heavy rainfall. These events can lead to devastating consequences, including loss of life, property damage, and economic disruption.

To combat climate change, we need to reduce greenhouse gas emissions. This can be achieved through transitioning to renewable energy sources, improving energy efficiency, and adopting sustainable practices in agriculture and industry. Additionally, reforestation and protecting existing forests play a vital role in absorbing carbon dioxide from the atmosphere.

In conclusion, climate change is a critical issue that demands immediate action. By understanding its causes, impacts, and solutions, we can work together to create a sustainable future. I urge each of you to take part in this global effort to protect our planet. Thank you.

Bài dịch:

Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về một vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến tất cả chúng ta – biến đổi khí hậu. Hiện tượng này gây ra những mối đe dọa lớn đối với hành tinh của chúng ta, và điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ nguyên nhân, tác động và giải pháp của nó.

Biến đổi khí hậu đề cập đến sự thay đổi dài hạn về nhiệt độ và các mô hình thời tiết. Những thay đổi này có thể tự nhiên, chẳng hạn như thông qua sự biến đổi của chu kỳ mặt trời. Tuy nhiên, từ những năm 1800, các hoạt động của con người đã trở thành nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, chủ yếu là do việc đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt.

Tác động của biến đổi khí hậu rất rộng lớn và đa dạng. Nhiệt độ tăng cao góp phần gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, chẳng hạn như bão, sóng nhiệt và mưa lớn. Những hiện tượng này có thể dẫn đến những hậu quả tàn khốc, bao gồm mất mạng, thiệt hại tài sản và sự gián đoạn kinh tế.

Để chống lại biến đổi khí hậu, chúng ta cần giảm phát thải khí nhà kính. Điều này có thể đạt được thông qua việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, cải thiện hiệu quả năng lượng và áp dụng các thực hành bền vững trong nông nghiệp và công nghiệp. Ngoài ra, việc trồng lại rừng và bảo vệ các khu rừng hiện có đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí carbon dioxide từ khí quyển.

Tóm lại, biến đổi khí hậu là một vấn đề quan trọng đòi hỏi hành động ngay lập tức. Bằng cách hiểu rõ nguyên nhân, tác động và giải pháp của nó, chúng ta có thể cùng nhau làm việc để tạo ra một tương lai bền vững. Tôi kêu gọi mỗi người trong các bạn tham gia vào nỗ lực toàn cầu này để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Cảm ơn.

Bài thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khi hậu môi trường
Bài thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khi hậu môi trường

1.2. Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm môi trường nước

Good afternoon, everyone. Today, I would like to discuss a significant environmental issue – water pollution. This problem affects not only our health but also the ecosystems that sustain life on Earth.

Water pollution occurs when harmful substances contaminate water bodies, such as rivers, lakes, and oceans. Major sources of water pollution include industrial waste, agricultural runoff, and untreated sewage. These pollutants can have severe effects on aquatic life and human health.

Industrial waste often contains toxic chemicals that can harm or kill aquatic organisms. Agricultural runoff, which includes pesticides and fertilizers, can lead to nutrient pollution, causing algal blooms that deplete oxygen in water and kill fish. Untreated sewage introduces pathogens into water bodies, posing health risks to humans and animals.

To address water pollution, it is essential to implement stricter regulations on industrial discharge and promote sustainable farming practices. Moreover, investing in advanced wastewater treatment facilities can significantly reduce the amount of pollutants entering our water systems.

In summary, water pollution is a critical issue that requires immediate attention. By reducing industrial waste, managing agricultural runoff, and improving sewage treatment, we can protect our water resources and ensure a healthier environment for all. Let’s take action now to preserve the water we depend on. Thank you.

Bài dịch:

Chào buổi chiều, mọi người. Hôm nay, tôi muốn thảo luận về một vấn đề môi trường quan trọng – ô nhiễm môi trường nước. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mà còn đến các hệ sinh thái duy trì sự sống trên Trái đất.

Ô nhiễm môi trường nước xảy ra khi các chất độc hại làm ô nhiễm các nguồn nước như sông, hồ và đại dương. Các nguồn chính gây ô nhiễm nước bao gồm chất thải công nghiệp, dòng chảy nông nghiệp và nước thải chưa qua xử lý. Những chất gây ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thủy sinh và sức khỏe con người.

Chất thải công nghiệp thường chứa các hóa chất độc hại có thể gây hại hoặc giết chết các sinh vật thủy sinh. Dòng chảy nông nghiệp, bao gồm thuốc trừ sâu và phân bón, có thể dẫn đến ô nhiễm dinh dưỡng, gây ra hiện tượng tảo nở hoa làm cạn kiệt oxy trong nước và giết chết cá. Nước thải chưa qua xử lý giới thiệu các mầm bệnh vào các nguồn nước, gây rủi ro cho sức khỏe của con người và động vật.

Để giải quyết ô nhiễm môi trường nước, điều quan trọng là thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn về xả thải công nghiệp và thúc đẩy các thực hành nông nghiệp bền vững. Hơn nữa, đầu tư vào các cơ sở xử lý nước thải tiên tiến có thể giảm đáng kể lượng chất gây ô nhiễm vào hệ thống nước của chúng ta.

Tóm lại, ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề quan trọng đòi hỏi sự chú ý ngay lập tức. Bằng cách giảm chất thải công nghiệp, quản lý dòng chảy nông nghiệp và cải thiện xử lý nước thải, chúng ta có thể bảo vệ các nguồn nước và đảm bảo một môi trường lành mạnh hơn cho tất cả mọi người. Hãy hành động ngay bây giờ để bảo tồn nước mà chúng ta phụ thuộc vào. Cảm ơn.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

1.3. Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

Hello everyone. Today, I will be talking about air pollution, an issue that impacts our health and the environment in numerous ways. Understanding air pollution and its effects is vital for taking action to improve air quality.

Air pollution is the presence of harmful substances in the air, such as carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and particulate matter. These pollutants come from various sources, including vehicle emissions, industrial processes, and burning fossil fuels.

The health impacts of air pollution are severe and wide-ranging. It can cause respiratory diseases, cardiovascular problems, and even premature death. Additionally, air pollution harms the environment by contributing to acid rain, damaging crops, and reducing biodiversity.

To combat air pollution, we need to adopt cleaner energy sources, enhance emission standards, and promote public transportation. Encouraging the use of electric vehicles and renewable energy can significantly reduce air pollution levels.

In conclusion, air pollution is a major issue that requires collective efforts to address. By understanding its sources and impacts, we can implement effective measures to improve air quality and protect public health. Let’s work together to create a cleaner, healthier environment. Thank you.

Bài dịch:

Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về ô nhiễm không khí, một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Hiểu về ô nhiễm không khí và tác động của nó là điều cần thiết để hành động cải thiện chất lượng không khí.

Ô nhiễm không khí là sự hiện diện của các chất độc hại trong không khí, chẳng hạn như carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides và các hạt bụi nhỏ. Những chất ô nhiễm này xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm khí thải xe cộ, quy trình công nghiệp và việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Tác động sức khỏe của ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng và đa dạng. Nó có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp, các vấn đề tim mạch và thậm chí là tử vong sớm. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn gây hại cho môi trường bằng cách góp phần tạo ra mưa axit, làm hỏng cây trồng và giảm đa dạng sinh học.

Để chống lại ô nhiễm không khí, chúng ta cần áp dụng các nguồn năng lượng sạch hơn, nâng cao tiêu chuẩn khí thải và thúc đẩy giao thông công cộng. Khuyến khích sử dụng xe điện và năng lượng tái tạo có thể giảm đáng kể mức độ ô nhiễm không khí.

Tóm lại, ô nhiễm không khí là một vấn đề lớn đòi hỏi sự nỗ lực chung để giải quyết. Bằng cách hiểu rõ nguồn gốc và tác động của nó, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hãy cùng nhau làm việc để tạo ra một môi trường sạch hơn và lành mạnh hơn. Cảm ơn.

Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí
Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm không khí

1.4. Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm môi trường đất

Good evening, everyone. Today, I will discuss soil pollution, an often overlooked but critical environmental issue. Soil pollution affects our food supply, water quality, and overall ecosystem health.

Soil pollution occurs when hazardous substances, such as heavy metals, pesticides, and industrial chemicals, contaminate the soil. These pollutants can come from industrial activities, agricultural practices, and improper waste disposal.

The impacts of soil pollution are far-reaching. Contaminated soil can lead to reduced crop yields, affecting food security. Moreover, harmful substances can leach into groundwater, posing risks to drinking water supplies. Soil pollution also disrupts ecosystems, harming plants and animals that rely on healthy soil.

Addressing soil pollution requires comprehensive measures. These include regulating the use of chemicals in agriculture, promoting organic farming, and ensuring proper waste management. Remediation techniques, such as phytoremediation, can also help clean up polluted soils.

In conclusion, soil pollution is a significant issue that demands attention and action. By implementing sustainable practices and remediation efforts, we can protect our soil and ensure a healthier environment for future generations. Let’s take responsibility and work towards a cleaner, greener world. Thank you.

Bài dịch:

Chào buổi tối, mọi người. Hôm nay, tôi sẽ thảo luận về ô nhiễm môi trường đất, một vấn đề môi trường quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Ô nhiễm đất ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm, chất lượng nước và sức khỏe của hệ sinh thái nói chung.

Ô nhiễm đất xảy ra khi các chất độc hại như kim loại nặng, thuốc trừ sâu và hóa chất công nghiệp làm ô nhiễm đất. Những chất ô nhiễm này có thể đến từ các hoạt động công nghiệp, thực hành nông nghiệp và xử lý chất thải không đúng cách.

Tác động của ô nhiễm đất rất rộng lớn. Đất bị ô nhiễm có thể dẫn đến giảm sản lượng cây trồng, ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Hơn nữa, các chất độc hại có thể thấm vào nước ngầm, gây rủi ro cho nguồn cung cấp nước uống. Ô nhiễm đất cũng phá vỡ hệ sinh thái, gây hại cho cây trồng và động vật phụ thuộc vào đất lành mạnh.

Giải quyết ô nhiễm đất đòi hỏi các biện pháp toàn diện. Điều này bao gồm quy định việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, thúc đẩy canh tác hữu cơ và đảm bảo quản lý chất thải đúng cách. Các kỹ thuật phục hồi, chẳng hạn như phytoremediation, cũng có thể giúp làm sạch đất bị ô nhiễm.

Tóm lại, ô nhiễm đất là một vấn đề quan trọng đòi hỏi sự chú ý và hành động. Bằng cách thực hiện các thực hành bền vững và nỗ lực phục hồi, chúng ta có thể bảo vệ đất và đảm bảo một môi trường lành mạnh hơn cho các thế hệ tương lai. Hãy nhận trách nhiệm và cùng làm việc hướng tới một thế giới sạch hơn, xanh hơn. Cảm ơn.

Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm môi trường đất
Bài thuyết trình tiếng Anh về ô nhiễm môi trường đất

2. Hướng dẫn viết bài thuyết trình tiếng Anh về môi trường chuyên nghiệp

Để viết một bài thuyết trình về môi trường hiệu quả, bạn cần tuân theo một số bước quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn cấu trúc bài thuyết trình một cách logic và hấp dẫn:

Introduction:

 • Start with a Hook: Thu hút sự chú ý của khán giả bằng một câu hỏi, một trích dẫn, hoặc một sự thật thú vị liên quan đến môi trường.
 • State the Purpose: Rõ ràng nêu chủ đề của bài thuyết trình và lý do tại sao nó quan trọng.
 • Preview Main Points: Tóm lược ngắn gọn những gì bạn sẽ trình bày trong bài thuyết trình.

Body:

 • Present the Problem: Mô tả chi tiết vấn đề môi trường. Bao gồm các số liệu thống kê, sự kiện, và ví dụ thực tế để minh họa mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
 • Explain the Causes: Thảo luận về các nguyên nhân chính của vấn đề. Điều này có thể bao gồm các hoạt động của con người, các yếu tố tự nhiên, hoặc sự kết hợp của cả hai.
 • Describe the Effects: Giải thích cách vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người, và nền kinh tế.
 • Propose Solutions: Đưa ra các giải pháp thực tiễn để giải quyết vấn đề. Nêu rõ vai trò của cá nhân, cộng đồng, và chính phủ trong việc giải quyết vấn đề.

Conclusion:

 • Summarize Key Points: Nhắc lại những điểm chính của bài thuyết trình.
 • Call to Action: Khuyến khích khán giả thực hiện các hành động cụ thể để giúp giải quyết vấn đề môi trường.
 • End with a Strong Statement: Kết thúc bằng một câu nói hoặc trích dẫn đáng nhớ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.

3. Bộ từ vựng tiếng Anh về môi trường

Dưới đây là một số từ vựng tiếng Anh quan trọng liên quan đến môi trường:

STTTừ vựng tiếng Anh về môi trườngDịch nghĩa
1Environmentmôi trường
2Pollutionô nhiễm
3Climate changebiến đổi khí hậu
4Global warmingsự nóng lên toàn cầu
5Greenhouse gaseskhí nhà kính
6Renewable energynăng lượng tái tạo
7Sustainablebền vững
8Conservationbảo tồn
9Ecosystemhệ sinh thái
10Biodiversityđa dạng sinh học
11Deforestationnạn phá rừng
12Recyclingtái chế
13Waste managementquản lý chất thải
14Natural resourcestài nguyên thiên nhiên
15Organic farmingcanh tác hữu cơ
16Carbon footprintdấu chân carbon
17Emissionskhí thải
18Sewagenước thải
19Contaminationsự ô nhiễm
20Algal bloomshiện tượng tảo nở hoa
21Erosionxói mòn
22Habitatmôi trường sống
23Ozone layertầng ozone
24Endangered speciesloài có nguy cơ tuyệt chủng
25Sustainable developmentphát triển bền vững
26Renewable resourcestài nguyên tái tạo
27Non-renewable resourcestài nguyên không tái tạo
28Solar energynăng lượng mặt trời
29Wind energynăng lượng gió
30Hydroelectric powerthủy điện
31Geothermal energynăng lượng địa nhiệt
32Fossil fuelsnhiên liệu hóa thạch
33Sustainable agriculturenông nghiệp bền vững
34Environmental protectionbảo vệ môi trường
35Carbon dioxidecarbon dioxide

4. Cải thiện khả năng thuyết trình tiếng Anh cùng Anh ngữ TalkFirst

TalkFirst cung cấp các khóa học chuyên sâu để nâng cao kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn. Các khóa học này được thiết kế nhằm giúp bạn:

 • Xây dựng sự tự tin: Nâng cao sự tự tin khi nói trước khán giả.
 • Cải thiện vốn từ vựng: Mở rộng vốn từ vựng về môi trường.
 • Tăng cường cấu trúc: Học cách tổ chức bài thuyết trình một cách hiệu quả.
 • Luyện tập kỹ năng trình bày: Phát triển kỹ năng nói và trình bày thông qua các buổi luyện tập.

Tham khảo: Khóa học Thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

Cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh với khóa học tại TalkFirst
Cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh với khóa học tại TalkFirst

Hãy tham gia TalkFirst ngay hôm nay để trở thành người nói tiếng Anh chuyên nghiệp, có khả năng thuyết trình xuất sắc về các vấn đề môi trường và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả của bạn.

Để thuyết trình hiệu quả về các vấn đề môi trường, bạn cần có sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề, nội dung được tổ chức chặt chẽ và khả năng trình bày tự tin. TalkFirst hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những ví dụ cụ thể, từ vựng cần thiết và những mẹo hữu ích trong việc chuẩn bị và thực hiện một bài thuyết trình ấn tượng.


Tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại TalkFirst dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”